Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Júdás evangéliuma vagy Jézus Krisztus evangéliuma?

Mit tanítottak a gnosztikusok?

A világról: az anyagi világot eredendően rossznak tartották. Ugyanakkor érdekelte őket a rossz eredete! Úgy vélték, hogy a legfőbb istenségnek semmi köze nem lehet az anyagi világhoz, hanem az alacsonyabb rendű rossz szellemek, démonok alkotása. A gnózis alapkérdése ezek után így hangzott: „hogyan szabadulhat meg az ember a rossztól, az anyagi világtól?” 12 Az Igazság evangéliuma című gnosztikus irat szerint „Jézus tanításai felszabadítják a lelket a tökéletlen anyagi világ fogságából.” 13

Az emberről: „A gnosztikus kiválasztottakban él az isteni szikra, a lélek, de bebörtönözve a testbe. A test börtönébe zárt lélek boldogtalan, elvesztette mennyei hazájának emlékezetét, megfeledkezett önmagáról, nem ismeri eredetét. A gnosztikus örömhír (evangélium) álmából ébreszti fel a lelket, tudatosítja benne fenséges rendeltetését.”14 Az embereket különböző csoportokba osztályozták: „A beavatott gnosztikus a „szellemi” kategóriába tartozott, a nagy egyház egyszerű hívő tagjai a „lelkiek” (pszüchikoi) osztályát alkották. A szellemi (pneumatikoi) emberek üdvössége öröktől fogva biztosított, a lelkiek (pszüchikoi) remélhetik az üdvösséget, amennyiben eljutnak a tudáshoz (gnószisz). A testiek (szarkikoi, szomatikoi) egyszerűen képtelenek a szellemi ismeretekre, ezért ők az egyszerű tömeget (massa damnata) alkotják.”15

A megváltásról: „A gnosztikus megváltó az anyagtól szabadít meg, a lelket kiszabadítja a testből. Ez a megváltás kizárólag lélekmegváltás, a test nem érdekelte a gnosztikusokat, annak sorsa a pusztulás, amint ez a sorsa az anyagi világnak is.”16

Jézusról: „Nem minden gnosztikus szekta vallotta Jézust megváltónak. A szamaritánus gnózisban Simon Mágus önmagát hirdette megváltónak. A keresztyénséghez közelebb álló gnosztikus csoportoknál, mint Baszilidész, Valentinosz híveinél, Jézus megváltó ugyan, de megtestesülésének szinte semmi jelentősége nincs, amit test- és anyagellenességük magyaráz. Krisztust tiszta szellemi lénynek tartották, testét pedig látszattestnek.” 17 A Júdás evangéliumában szereplő Jézus gnosztikus gondolkodású, aki anyagellenességéből fakadóan akar megszabadulni a testétől és az anyagi világtól. Ezért mondja Júdásnak: „Különb leszel majd mindegyiküknél. Hiszen te áldozod fel az embert, akit magamra öltöttem.” 18 Júdás evangéliumának Júdása pedig, egy gnosztikus Júdás, aki jól érti mestere szándékát és segít neki célja elérésében, hogy ti. visszatérhessen eredeti, testetlen, szellemi alakjához. Júdás evangéliumában Jézus ezt mondja neki: „ Pillants fel az égre, nézd a felhőt, melyből fény árad, és körülötte a csillagokat… Tiéd a csillag amely a többi előtt jár.” 19Teljesen idegen a bibliai Jézustól az, amit a Júdás evangéliuma Jézusról ír: „ A legelső jelenetben Jézus kineveti az imádkozó tanítványokat: ’Ez a ti istenetek’ – mondja a világ ’tökéletlen’ teremtőjére, az ószövetségi Istenre hivatkozva. Tanítványait egy templomi szolgálatot végső paphoz hasonlítja (szinte biztosra vehető, hogy a szerző itt a hivatalos egyházra utal), aki ’hamis szolgaként nem átall nevemben meddő fákat ültetni’.”20

Az erkölcsről: mivel a világot gonosznak tartották, ezért „nem vállaltak semmilyen szolidaritást a világgal, etikájuk elvetett minden kényszert, kötelezettséget, nem vetették alá magukat az állami tekintélynek sem…. „a legtöbb gnosztikus szekta aszkézist parancsolt, az aszkézis célja azonban a test megölése volt és nem a megtartóztatás. A házasságot tiltották, mivel – tanaik szerint –a lelket meg kell óvni az érzéki gyönyörtől, arra kell törekedni, hogy mielőbb magasabb rendű állapotba jusson. A házasélet, a fajfenntartás … a gonosz teremtő isten művének konzerválását jelenti, hozzájárul a rossz fennmaradásához.”21

Az Ószövetségről: „A teremtés megvetésének következménye lett a gnosztikusok körében a Ószövetség leértékelése…. Az ószövetség szent könyveinek elutasításában Pál apostol tanítványainak tüntették fel magukat. A II. század második felében alapította Rómában gnosztikus egyházát a kisázsiai származású Markión. A szinopei püspök fia volt, akit tulajdon atyja közösített ki, ezután ment Rómába, hogy ott hirdesse tanait 144 körül. Antitézisek című művében azt akarta bizonyítani, hogy a zsidó Isten egy nyomorúságos világ teremtője, aki nem lehet azonos Jézus Krisztus irgalmas Atyjával.”22


Vissza - Júdás evangéliuma vagy Jézus Krisztus evangéliuma?

Jegyzetek


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség