Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Az épülő ujszegedi imaház és lelkészlak emlékirata

Egyedül Istené a dicsőség!

Isten iránt való igaz alázattal, egyszersmind azonban boldog örömmel helyezzük el ezt az emlékiratot abból az alkalomból, hogy az Ujszeged központtal megszervezett missziói egyházközség imaházának és lelkészlakának épitkezése megindult és Isten ingyen kegyelméből megengedtetett nékünk, hogy az Urnak 1928-ik esztendejében julius havának 8- ik napján, vasárnapon az alapkövet elhelyeztük.

Amint a jó pásztor szereti az ő nyáját és ennek a nyájnak minden egyes tagját meg akarja ismerni és át akarja ölelni (lásd: János ev. 10 részét), ugy mi is nem nézhettük tétlenül, hogy Szeged szab. kir. város külterületein és a város körül fekvő falvakban és községekben lakó református testvéreink lelki gondozás nélkül éljenek és esetleg veszendőbe kerüljenek. Istennek emelt eme házzal és erre a helyre beállított szolgájával fel akarunk keresni minden elveszett juhot és bizony nagy lesz a mi örömünk és tökéletes lesz a mi jutalmunk, ha csak egyet is megtalálunk (lásd: Lukács evangéliumából a 15. rész 4-7 verseit).

Hogy ez igy legyen, ezért imádkozzunk!

Ezen a helyen kell igaz hálával megemlékezni arról is, hogy a szegedi református egyház dicséretes áldozathozatala mellett testvérként jöttek segitségünkre dr. Somogyi Szilveszter polgármester ur őméltósága, Szeged szab. kir. város hatósága és közönsége, a fenti célra adományozván a Ráday ucca 6-8. és a Pozsonyi ucca 9. szám alatti telkeket és nagyméltóságu gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter ur, aki hathatós pénzbeli támogatással segitett minket Isten dicsőségére kitüzött célunk mielőbbi elérésében.

Ha Istennek Ujszegeden megépülő emez uj hajlékában mindig a tiszta és elegyitetlen evangélium fog hirdettetni, az izzó és minden áldozatra kézséges magyar hazafias érzés fog lobogni: nem mi adtunk, hanem mi kaptunk.

Ámen! Ámen!

Szeged, 1928. julius hó 8-án.

Bakó László s. k., lelkész; Dr. Széll Gyula s. k., főgondnok; Miskolczy Gyula s. k., gondnok; Kaszó Elek s. k., ; Nagy Sándor s. k., ; Szigyártó Albert s. k. müszaki bizottsági tagok. Szojka Jenő s. k. tervező-épitész, Ottovay István s. k. épitész, a ház épitője.

Első okmány Templomavatás

Egyházi Hiradó
1928. július 14.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Első okmány
Templomavatás


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség