Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Ünnepi istentisztelettel avatta fel Baltazár püspök a reformátusok ujszegedi imaházát

A püspök beszéde az unitáriusok testvéri szeretetéről és a katolikusok távolmaradásáról

(A Délmagyarország munkatársától.) Hangulatos, lélekemelő ünnepélyük volt vasárnap a szegedi reformátusoknak. Felszentelték Ujszegeden épitett uj imaházukat és lelkészlakukat. Az ünnepélyen megjelent dr. Baltazár Dezső, a tiszántuli református egyházkerület püspöke és nagybányai vitéz Horthy István nyugalmazott altábornagy, az egyházkerület főgondnoka, aki Harsányi Pállal, a békésbánáti egyházmegye esperesével együtt már szombaton délután megérkeztek Szegedre és résztvettek a szegedi presbiterium diszülésén is.

A vendégek és a szegedi református egyház vezetősége délelőtt háromnegyed 10 órakor indult el a református palotából hosszu kocsisoron Ujszeged felé és tiz órakor érkezett meg

az ujszegedi imaházhoz,

amelynek kedves kis tornyán hatalmas zászló lengett. Az ünnepség az örökzöld disznövényekkel diszitett egyszerü, világos és tágas imaházban kezdődött, amelyet zsufolásig megtöltött a vendégek és a hivők serege. Az első sorokban a különböző felekezetek, testületek és intézmények képviselői foglaltak helyet, köztük Fodor Jenő polgármesterhelyettes a város, Trepár János alezredes a helyőrség, Kutas Kálmán és Kiss Ferenc miniszteri tanácsos az evangélikus, dr. Lőw Immánuel főrabbi a zsidó, Gyurgyevits Szvetozár lelkész a görögkeleti egyházak képviseletében, dr. Boross Dezső főügyész a főügyézség, dr. Szabó József professzor az egyetem és dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos az államrendőrség képviseletében. Csak a katolikus egyház nem képviseltette magát, ami feltünést keltett.

Az ünnepi istentisztelet

énekkel kezdődött. A hivők serege a XC. zsoltár 1. versét énekelték el nagy áhitattal, majd a 231. dicséret első három versszaka következett.

Ezután Harsányi Pál esperes mondott gyönyörü, költöi szárnyalásu imát, utána Kéler Templomavatás cimü zenemüvét adták elő igen hatásosan Homolay Gyula I. hegedün, Császár Imre II. hegedün, Sugár Zoltán gordonkán és Árokszállássy János harmóniumon.

Dr. Baltazár Dezső püspök

tartotta az ünnepi prédikációt, amelynek textusát a Zsoltárok könyvéből vette: „A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem." A gyönyörüen felépitett és legbensőségesebb szónoki hévvel előadott prédikáció lenyügözött mindenkit. Baltazár ugy hirdette az igét, mintha az ujszegedi missziós imaház katedráján a régi magyar harcos prédikátorok lelke ihlette volna meg.

A gyönyörü prédikáció után a püspök megkeresztelte az ujszegedi eklézsia

első ujszülöti polgárait,

Egy kisfiut, akinek István és Ottó nevet adta a keresztségben és egy kislányt, aki Irén és Rozália nevet kapta.

Az istentisztelet után Baltazár püspök megtekintette az imaházhoz tartozó emeletes lelkészlakot, amely külsőleg is egyik legszebb épülete Ujszegednek, majd a lelkészlak presbiteri tanácstermében fogadta az üdvözlésére megjelent

küldöttségeket.

Először gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszter üdvözölte a püspököt és a főgondnokot. A miniszter az istentisztelet után néhány perccel érkezett ki Ujszegedre dr. Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester és dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos társaságában. Néhány percig beszélgetett a magyar református egyház két vezetőjével, azután ismét autóba ült és visszament Szegedre.

A békésbánáti református egyházmegye papsága élén Harsányi Pál esperes üdvözölte a főgondnokot és a püspököt. Az üdvözlésre Baltazár Dezső válaszolt.

Kutas Kálmán lelkész

a szegedi evangélikus egyház

küldöttsége élén mondott üdvözletet a testvérfelekezet vezetőinek, a szegedi katonai protestáns egyházközség üdvözletét Trepák János alezredes tolmácsolta,

az unitáriusokét

pedig dr. Geley József egyetemi tanár.

– Az erdélyből kiüldözött unitáriusokat a szegedi református egyház testvéri szeretettel fogadta – mondotta többek között Geley professzor – és istentiszteleteink számára hajlékot adott saját templomában. Ezt a szeretetet és ezt a megértést soha nem fogjuk elfelejteni.

Baltazár püspök válaszában hivatkozott arra az évszázados küzdelemre, amely a két felekezet között folyt valamikor, de amelyet testvéri szeretetté változtatott az idő. Mert hiszen vallási téren az egy Isten fogalma a legerősebb összekötő kapocs. Éppen ezért nagyon fájlalja, hogy a katolikus egyház távoltartotta magát a szegedi reformátusok ünnepétől, de meg van arról győződve, hogy ebben a katolikus lakosságnak semmi része sincsen.

Dr. Lőw Immánuel

a szegedi zsidó egyház üdvözletét tolmácsolta.

– Szegeden régi szokás, hogy ha öröme volt valamelyik felekezetnek, a többi vele örvendezett. Most a református egyháznak van öröme és mi ugy érezzük, hogy ez örömünk nekünk is, mert hiszen minden hivő felekezet egy fronton harcol a terjedő hitetlenség ellen. Minden uj templom uj vára ennek a frontnak.

– Ma egyenkint járulunk Elétek, mert egyikünk se tudott lemondani arról az örömről, hogy illusztris vendégeinket közvetlen üdvözölje, hogy üdvözölje azt a férfiut, aki mindig Deák Ferenc Magyarországát képviselte, a legutóbbi diákzavargások alkalmával is Debrecenben.

Elmondotta ezután Lőw, hogy Szegeden ez a második református templomszentelés, amelyen részt vesz. Az egyik hetven évvel ezelőtt volt, amikor a Kálvin-téri templomot szentelték föl és amelynek felszentelési ünnepélyén résztvett Tisza Lajos is és Kemminger Antal prépost, a katolikus egyház képviseletében. Azzal fejezte be hatásos üdvözlő beszédét, hogy a szegedi zsidóságnak mindig öröme van, ha szolgálatot tesz valaki az egyetértés szellemének.

Baltazár püspök

Meghatott hangon köszönte meg az üdvözlést a szegedi zsidóság papjának. Kijelentette, hogy Lőw Immánuel nemcsak a szegedi zsidóság vezére, hanem az egész hazafias magyar zsidóságé is és nevét ismerik és becsülik az egész világon. Családja legszebb hazafias tradiciókat őrzi; a magyarság Lőw Immánuel testvérbátyjának köszönheti, hogy Petőfi Sándor költeményeit az egész világ olvashatja, mert ő forditotta le azokat angol nyelvre.

– A családodban honos szellem buzdit Téged is, hogy mindig hiven szolgálatába szegődjél annak, ami Isten dicsőségét és a magyar haza javát szolgálja. Sok nagy alkotásod bizonyitja a buzgalom eredményét, amelyhez sokszor küzdelemmel, a szenvedések sötétségén át vezető uton jutottál el ugy, hogy most alkalmazhatom Rád az Ótestamentum bizonyságát a jámbor királyról: „Ami jó és igaz vala az ő Ura, Istene előtt, mindazt miveli vala. Az Ur háza szolgálatának dolgában pedig, melyet elkezdett, a törvényben és parancsolatokban keresi vala az Istent és mivelhogy tiszta szivvel miveli vala azt, annak okáért jó szerencsés volt." Megértetted a szent nyelv szavait, nem kell Előtted leforditanom, csak az utlsó szavát ismétlem: jó szerencsés voltál! Kisérjen tovább is Isten áldása! Az ótestamentomi idézetet a püspök héberül mondotta.

Baltazár püspök beszédét a jelenvoltak lelkesen megéljenezték.

Ezután

Fodor Jenő polgármesterhelyettes

a város nevében üdvözölte a vendégeket, majd a Bethlen Gábor Kör, a Lórántffy Zsuzsanna egyesület, a középiskolai diáklányok és a diákok üdvözlő küldöttségét fogadta a püspök és a főgondnok.

Baltazár püspök és vitéz Horthy István ezután a központi egyetemre hajtatott, ahol résztvett a doktoravatási ünnepélyen.

Délben két órakor

száz teritékes bankett

volt a Tisza nagytermében, amelyet a szegedi református egyház adott a vendégek tiszteletére. Az első pohárköszöntőt Baltazár püspök mondotta a kormányzóra, utána dr. Széll Gyula a szegedi egyház gondnoka az egyházkerület elnökségére, dr. Polmann Péter gyulai lelkész a békésbánáti egyházmegye elnökségére és Harsányi Pál esperesre, aki viszont az ujszegedi uj eklézsiát köszöntötte. Bakó László szegedi lelkész köszönte meg az ujszegedi eklézsia nevében az üdvözlést. A banketten a református egyházi dalárda adott elő szép magyar nótákat.

Délután a templomban volt rövid müsoros ünnepély. Horthy István főgondnok már a délutáni gyorssal elutazott, Baltazár püspök este utazott vissza Debrecenbe.

Emlékirat Sándorfalvi alapkő

Délmagyarország
1928. december 18.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Emlékirat
Sándorfalvi alapkő


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség