Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

A missziói egyházközség első okmánya

Emlékezetes, hogy március hó 11-én a Szeged-külterületi és a szórványok reformátusai körzetenként alakuló közgyülésekre gyültek össze. A gyülés jegyzőkönyvét mindenütt egyhangu határozattal és nagy lelkesedéssel a következők szerint állapították meg.

1. „Elnök jelenti, hogy a Szegeden megjelenő Egyházi Hiradó utján, de emellett névre szóló meghívók értesítése alapján is a református hivek számára tudomásul adatott a mai alakuló gyülés. Ugy az Egyházi Hiradóban, mint a névre szóló meghívóban pontosan megneveztetett a cél, amiért ma ezen a helyen egybegyültünk. A jelen alakuló gyülés folyamán tárgyalnunk kell tehát, amint az előre közöltetett, az Ujszeged központtal alakitandó missziói egyházközség felállitásának, az egyházi adóztatásnak és a szervezendő lelkészi állás dijlevelének a kérdését.

Jelenlévők az elnöki bejelentéseket egyhangulag tudomásul veszik.
2. Elnök kifejti, hogy a Szeged-környéki, ugynevezett szórványgyülekezeti reformátusoknak már régi vágya egy önálló missziói egyházközség megszervezése. A szegedi anyaegyház sok esztendei fáradtságos lelkimunkája odáig fejlesztette a szórványgyülekezetekben az egyházi életet, hogy ma már elérkezettnek láthatjuk az időt a régóta tervezett missziói egyházközség felállitására. A missziói egyházközség központja számára a legmegfelelőbb hely Ujszeged, mert a lelkész innen egyforma kényelemmel látogathatja ugy a Tiszától délre, mint az északra fekvő missziói pontokat, de a hivek itt is kereshetik fel a legegyszerübben lelkipásztorukat, tekintettel arra, hogy Szeged az a hely, ahova különben is gyakran beutaznak a környékbeli községek lakosai. Kéri tehát az elnök, hogy mondja ki az alakuló közgyülés azt az öszinte óhajtását, miszerint a fokozottabb lelkigondozás, a gyermekek rendszeres hitoktatása szempontjából kivánja az Ujszeged központtal felállitandó missziói egyházközség megszervezését, illetőleg a megszervezés felsöbb egyházhatósági jóváhagyását. Egyuttal azt is kérje az alakuló közgyülés, hogy az uj egyházközség vezetésére egy 20 tagu presbiterium megválasztása legyen lehetővé téve, amely presbiterium tagjai a különböző missziói pontok református hiveiből választatna meg.
A jelenlevők egyhangulag tudomásul veszik az elnök kijelentéseit és határozatilag kimondják, hogy Ujszeged központtal megalakitják a missziói egyházközséget, annak vezetésére egy 20 tagu presbiterium megválasztását kivánják és ezek után kérik az anyaegyházat is mindezekhez való hozzájárulásra.
3. Az elnök folytatólag kifejti, hogy a missziói egyházközség megszervezése csak ugy lesz lehetséges ha a hivek a kellő anyagi áldozatot meghozni hajlandók. Bár meg van a reménység arra, hogy az egyházi közalapból, illetőleg az egyházkerület, esetleg az egyházmegye missziói segélyalapjából az újonnan alakitandó missziói egyházközség valami segitséget kap, mégis elengedhetetlenül szükséges, hogy a hivek kötelezzék magukat az érvényben lévő egyházi törvények II. tc. 13. §-ban lefektetett egyházi adózásra. Elnök részletesen ismerteti is a jelzett §-t.
Többek hozzászólása után az elnök a szükséges felvilágositásokat megadván, az egybegyültek egyhangulag elhatározzák, hogy az egyházi törvényekben lefektetett és ismertetett irányelvek alapján egyházi adó fizetésére elkötelezik magukat. Ezuton is kérik azonban az egyházi felsőbb hatóságokat, hogy a megalakítandó uj és anyagilag gyenge missziói egyházközségek részére különösen a dologi kiadások részbeni fedezésére állandó jellegü, ugynevezett missziói segély kiutalását tegyék lehetővé.
4. Elnök végül rátér a lelkészi dijlevél kérdésére és a következő dijlevéltervezetet terjeszti elö: Az Ujszeged központtal felállitott missziói egyházközség által fentartott lelkészi állással egybekötött javadalmazásról és kötelezettségekről szóló dijlevél. I. Javadalmazás. 1; Ujszegeden 4 szobából és mellékhelyiségekből álló természetben élvezett lakás. 2. 1600 aranykorona; 17 ezres szorzószámmal átszámitva 2176 pengő évi fizetés havi előleges részletekben, 50%-ban az egyház, 50%-ban kongrua cimén az állam kasszájából. 3. Stóla az egyházkerület mindenkori rendelkezése értelmében. Igazolt szegénység esetén stóladij – vagy bármely más lelkészi funkció és lelkészi hivatali ténykedés cimén fizettség – nem számitható fel. II. Kötelességek. 1. Az egyházi törvényekben s a felsőbb hatóságok által megerősitett mindennemü lelkészi kötelességeknek és szolgálatoknak a lelkész magasztos hivatásának megfelelő módon való pontos és lelkiismeretes teljesitése. 2. A missziói egyházközség területén létező és esetleg létesitendő alsó- és középfoku vagy ezekkel egyenrangu más tanintézetek református tanulóinak valláserkölcsi nevelése és hittani oktatása a kellő eredményt biztositó szükséges óraszámban.
A jelenlevők a dijlevél minden egyes pontját alaposan megtárgyalva, azt teljes egészében elfogadják. Határozatilag kimondják azonban, hogy a szervezendő lelkészi állást kongruás lelkészi állomásnak kivánják tekintetni s a felsőbb egyházi hatoságok utján már most előterjesztik azt a kérésüket, hogy a 2176 pengős évi lelkészi fizetéshez a vallás és a közoktatásügyi miniszterium az 1898. évi XIV. tc. vonatkozó §-ai alapján kongrua cimén járuljon hozzá 50%-ban.
5. Az elnök előterjesztése alapján egyhangulag elhatározzák a jelenlévők, hogy a jelen alakuló gyülésről szóló jegyzőkönyvet az abban foglalt dijlevéllel egyetemben négy egyenlő példányban kiállitják s azt hozzájárulás és jóváhagyás végett a felsőbb anyaegyházi hatóságokhoz a legjobb reménységgel felterjesztik."

Statisztika Emlékirat

Egyházi Hiradó
1928. március 31.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Statisztika
Emlékirat


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség