Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Az egyházközség fejlődése a második világháború alatt

1939. januárjában a Klebelsberg-telepi Belmissziói Társaságot megszüntették, mivel nem működött elég hatékonyan. Azt azonban engedélyezték, hogy magántársaságként továbbműködjön, de sem az egyház, sem a református szavakat nem használhatta fel működése során. Ezek használatáért ugyanis a presbitérium nem vállalt felelősséget.1

A tavasztól kezdve pedig a KIE vezette a somogyi-telepi vasárnapi iskola lánycsoportját az egyház irányítása alatt. Ezenkívül az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Bethlen Gábor Köre az ősztől kezdve a somogyi-telepi lakosoknak minden vasárnap műsoros ünnepséget tartott.2

1939. áprilisában elfogadja a presbitérium Szojka Jenő sándorfalvi templomtervét és az építés előrelátható költségeit, így a templomépítés májusban el is kezdődik. Mindemellett megszavazták a somogyi-telepi templomépítés költségeit is. A pénzügyi terhek növekedése miatt elhatározták, hogy 1940-től számítva öt évre a jelenlegi adó 50%-át még pótadó címén kivetik a hívekre. Az így befolyt pénzeket segédlelkészi lakás építésére, az újszegedi temetőben ravatalozó és kút építésére, valamint az imaházalappal rendelkező egyházrészek pénzügyi alapjainak a növelésére akarták fordítani.3

A szegedi református egyházközségnek is megnövekedtek a költségei az Új Magyar Hajnal Temploma (a mai Honvéd téri református templom) felépítése miatt, ezért kérték az újszegedi egyházközséget, hogy 1939. január 1-től vállalják magukra az újszegedi épületek külső-és belső tatarozását. A megnövekedett belmissziói munka miatt viszont az újszegedi presbitérium kérte a szegedi presbitériumot, hogy ha a jelenlegi bérlő kiköltözik az imaházban lévő bérlakásból, akkor az egyik helységet engedjék át az egyházközség használatára.4

Májusban elkezdődött Sándorfalván az építkezés, ugyanis Pallavicini Alfonz Károly őrgróf -Sövényfalva és Sándorfalva földesura- az építkezés rendelkezésére bocsátotta a szükséges kőanyagot. Az építéssel Kónya András sándorfálvi építőmestert bízták meg.5Az ünnepélyes alapkőletételre 1939. június 4-én került sor. Az ünnepségen megjelentek a presbiterek és a somogyi-telepi hívek mellett Sándorfalva község vezető tisztviselői, a helybéli római katolikus egyházközség világi elnöke, a helybeli társadalmi egyesületek küldöttei, és Sándorfalva lakosai közül néhányan. Az alapkőletétel az újszegedihez hasonlóan történt: aki akart, maga is kalapácsütést mérhetett az alapkőre, s közben egy bibliai verssel kérte Isten áldását az építkezésre. Az ünnepséget közös uzsonna zárta.6 Az építkezés olyan jól haladt, hogy augusztusban már tető alatt is volt az új templom. Így a jövő évre már csak az asztalos munkák, a padló és a mennyezet, valamint a berendezés beszerzése maradt.7

Az 1938-tól alkalmazott segédlelkész munkája által a szórványok gondozása nagyot fejlődött, ezért kérték az egyházi felsőbb hatóságokat, hogy a diakónusi állás segédlelkészi állássá szerveztessék át.8

1939-ben Ópusztaszeren katolikus kápolnát kívántak építeni a magyar egység kifejezésére. Az újszegedi presbitérium javasolta, hogy azt protestáns szószékkel is lássák el. 9

Az év utolsó hónapja nagy ünnep volt a szegedi reformátusoknak, hiszen dr. Révész Imre személyében a tiszántúli egyházkerület püspöke tett látogatást Szegeden. December 16-án a püspök meglátogatta a somogyi-telepi, a kisteleki, és a sándorfalvi egyházrészeket. Másnap pedig a szegedi és újszegedi presbitérium közös gyűlésén vett részt a szegedi egyházközség tanácstermében. A püspök a gyűlésen kiemelte, hogy a tiszántúli tömegkálvinizmusban a szegedi reformátusok tudják, hogy Szeged városában ők mégis kisebbségben vannak, ám lelki téren mégis ők képezik a többséget. Ezen kívül itt látta megvalósulni a kálvinista autonómiát: "A kegyelem mindenható munkálkodását és megtartó erejét dicsőítem tehát akkor, amikor nagy tisztességadással és mélységes szeretettel állapítom meg, hogy a szegedi gyülekezetben láttam az általam eddig ismert összes magyar gyülekezetek között a legegészségesebben és legeredményesebben kialakulva annak a sokat emlegetett kálvinista autonómiának az igazi értelmét."10 Hangsúlyozta azonban, hogy autarkia nélkül nincs autonómia. Külön kiemelte az ifjúsági munka eredményeit. "A másik, amit különös mértékben legyen szabad kiemelnem, a szegedi egyháznak -és itt elsősorban Újszegedet értem- a missziói felelősségérzete. Ha szabad fokozatot állítanom tapasztalataim belső értéke között, akkor mégis legmagasabbra azt a tegnapi délelőttöt kell állítanom, amikor ólomszürke ég alatt, de szívemben igazán derült mennybolttal végigjárhattam, jóegynéhány kilométert autózva, reggel 9 órától 1 óráig az újszegedi egyházközség néhány szórványát ezen a hatalmas határon, és találkozhattam kicsiny maroknyi református gyülekezetekkel, amelyeknek a szeméből árad az öröm, nem azért, mert én itt vagyok, hanem azért, hogy egyszer megint leülhetnek zsoltárt énekelni és imádkozni, és amelyeknek tagjai a maguk kis gyülekezetéért sem állam után nem kiabálva, sem más külső segítséget nem nagyon kéricsgélve olyan áldozatot hoztak -legközelebbről csak a sándorfalvai templommegajánlást említem-, hogy ha a két-hárommillió magyar református lélek határainkon kívül és belül ugyanebben az arányban hozná meg tehetségéhez képest a maga áldozatát, ma megköszönhetnők az államnak minden szíves támogatását, azt mondván, hogy ezentúl csak megleszünk mi nélküle is, csak adjon nekünk végre igazi autonómiát, mert az autarkiánkhoz már csak elérkeztünk."11

1940 elején sikerült Algyőt is bekapcsolni a rendszeres lelkigondozói munkába. Hetente tarottak vallásórákat és bibliaórákat, istentiszteleteket pedig havonta kétszer.12

A segédlelkészi lakás és irodaépítés előkészítésére bizottságot alakítottak, ezenkívül megbízták a somogyi-telepi templom megépítésével vitéz Dobó János építőmestert.13

Az 1940. évi konfirmáción tartott presbiteri gyűlés keretében helyezték el a lelkészi hivatalban Keresztes Nagy Antal arcképét, melyet Zakar Zoltán presbiter készített. Elhatározták a somogyi-telepi templom alapkőletételének az időpontját is.14

1940. május 19-én helyezték el a somogyi-telepi templom alapkövét. Az itt élő 500 református nagy örömmel hallgatta a felolvasott emlékiratot: "Újra világégésnek lángjai csapnak az égig körülöttünk. Amikor templomok és békés hajlékok dőlnek össze, e templom építésével valljuk, hogy egyetlen Megtartónk az örökkévaló Isten, Akiben bíztunk eleitől fogva. Valljuk, hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, de valljuk azt is, hogy ha ebben a hajlékban Isten igéje tisztán zendül, akkor az egymást váltó nemzedékek ezen a hajlékon keresztül épülnek az egyetlen fundamentumon, amely vettetett -a Jézus Krisztuson-, Isten templomává. Valljuk, hogy a jó református keresztyén ember, egyszersmind jó magyar ember is, - azért valljuk azt is, hogy míg itt Krisztus testévé épülünk, hazánk javát is a legjobban szolgáljuk." (részlet)15

Szeptemberben a Tisza áradása miatt a kisteleki imaházból ki kellett költözni. Teleki Sándor lelkész három napig látogatta a kisteleki reformátusokat, hogy két évre szóló havi pénzbeli megajánlásokat gyűjtsön a kisteleki templomalapra.16

1940 októberében jegyzőkönyvi formában is megemlékeztek az erdélyi területek visszacsatolásáról. Így a főgondnok korábbi kolozsvári lakóhelye és a lelkész szülőfaluja ismét magyar föld lett. Az október 6-i perselypénzt felajánlották az Erdélyért mozgalom támogatására. A sándorfalvi templom felszentelésének korábbi időpontját éppen azért kellett elhalasztani, mivel a püspök a visszatért erdélyi területek református lakosságát látogatta meg A vízkár nemcsak a kistelekieket érintette, hanem a somogyi-telepieket is. Itt a templom telkén lévő lakás annyira megrongálódott, hogy le kellett bontani. A presbitérium elítélte dr. Sinóros Szabó Emil kisteleki egyháztag azon akcióját, hogy a presbitérium tudta nélkül templomépítésre alkalmas telek vásárlásába kezdett.17

1940 október 20-án volt a sándorfalvi templom felszentelése. Az ünnepi alkalmon a püspök betegsége miatt személyesen nem vehetett részt, így a felszentelést Harsányi Pál esperes végezte, és Bakó László úrvacsoráztatott. Az ünnepségen kb. 300-an voltak jelen. Széll Gyula egyházmegyei gondnok, Egyed Aladár evangélikus lelkész, vitéz Szendrey László főispán, dr.Dobay Andor alispán, dr.Dósa István ny.alispán, Szeder János országygűlési képviselő és Dósa Endre főszolgabíró is megjelent a felszentelésen. A római katolikus egyház nevében Balló Béla egyházközségi elnök köszöntötte az új templom tulajdonosait. Majd az ünnepi presbiteri gyűlés után villásreggelivel kedveskedtek a jelenlévőknek.18 A presbiteri gyűlésen Tasnádi Nagy András képviselőházi elnök, Szabó Imre budapesti esperes, és Pallavicini Alfonz őrgróf üdvözlő sorait is felolvasták.19

A Bethlen Gábor Kör és a Soli Deo Gloria Missziós és Regős Csoportja már évek óta tevékenykedett Somogyi-telepen, és 1939-től Aigner Károly-telepen is. Elhatározásuk szerint 1940-től az újszegedi egyházközség csaknem valamennyi területére kiterjesztik működésüket.20

Dr. Bartók György főgondnok az erdélyi területek visszacsatolása után úgy döntött, hogy visszaköltözik Kolozsvárra. A presbitérium megköszönte 12 éves főgondnoki szolgálatát, és elhatározták, hogy az egyházközség első főgondnokának az arcképét elhelyezik a lelkészi hivatalban. Ezenkívül vagyonkezelői gondnoki tiszt felállításáról határoztak, hogy a gondnok minden idejével és erejével a lelkészt segítse a diaszpóramunkában.21

1941. január 5-én megtartották az esedékes egyházközségi tisztújító választásokat. Főgondnoknak dr.Nagy Sándor sándorfalvi uradalmi ügyészt, gondnoknak vitéz Nemes Árpád újszegedi iskolafelügyelő igazgatót, vagyonkezelői gondnoknak Görbe Imre nyugalmazott szőregi jegyzőt választották meg.22 Az új főgondnok székfoglaló beszédét ünnepi istentiszteleten mondta el, melyben többek között kiemelte: "Ilyen körülmények között teszem fel a kérdést, hogy most vajon milyenek az idők az Ige hirdetésére? Egyesek talán azt állítják és a világ szerint nekik van igazuk, hogy alkalmatlanok. Noha az Ige szerint ekkor is kötelességünk az Ige hirdetése, én mégis azt állítom, hogy sohasem volt alkalmasabb az idő a Krisztus evangéliumának hirdetésére, mint a mai. Ugyan ki gondolt volna Jézus földi életének idején, -mielőtt ő kimondta, hogy a háborúságban kell a békességet hirdetni, betegeknek van szüksége az orvosra, a bűnösöknek a megváltásra, és az életet hirdető halálos áldozatra? Hiszen kortársai között e világ felfogása szerint legvallásosabb társadalmi réteg, a farizeusok botránkoztak meg rajta, hogy az Isten fia a bűnösökkel egy asztalhoz ül, ezeknek hirdeti a bűnbocsánatot, és a szegényeknek és kitaszítottaknak hiredeti az evangéliumot. Mindezekből következik, hogyha mi a Megváltó tanításaihoz hűségesek akarunk maradni, fokozott hittel, megerősödéssel és erővel kell kiállanunk ma a Tanítással, mert éppen a ma nagy eszmeáramlataiban küzdő, és forrongó világban gyötrődő, vagy saját ábrandképeikre és saját emberi elméjük szülte eszméikre esküvő emberek keresnek olyan tanítókat, akik az ő téves eszméiket elfogadva azt hirdetik is, s az isteni kijelentés örök igazságaitól elfordulnak, és a saját maguk alkotta gyarló emberi meséikben keresnek új megváltást."23

1941 áprilisára a kisteleki imaház helyreállítása előrehaladt, így a virágvasárnapi istentiszteletet már ott tartották.24

Teleki Pál miniszterelnök haláláról a presbiteri jegyzőkönyv is megemlékezett, méghozzá abban az erős hitben, hogy a nemzetet nem ejtette ki Isten a kezéből.25

1941-ben a konfirmációt már nem kötötték össze a szórványban élők egész napos összejövetelével, így hosszú idő után megszakadt az évtizedes hagyomány. Dr. Nagy Sándor főgondnok viszont elhatározta, hogy a tavasz és a nyár folyamán valamennyi külső egyházrészt végiglátogatja.26

Júniusban jegyzőkönyvi formában is megörökítették Bácska visszacsatolását Magyarországhoz. Így valószínűvé vált, hogy az egyházmegye korábban elcsatolt egyetlen szórványa, Horgos most az újszegedi egyházközség része lesz. Más egyházigazgatási kérdés is felvetődött a presbitérium előtt. Kérvényezték, hogy Tömörkényt csatolják a csongrád-szegvár-mindszenti egyházközséghez, mivel a megváltozott közlekedési viszonyok miatt lehetetlen Újszegedről végezni a terület lelkigondozását. A tiszai komp időjárástól függő bizonytalan működése miatt pedig Tápéi-rét 100 fős református lakosságának gondozása jelentett nehézséget, ezért javasolták, hogy azt a Püspöklele-Kiszombor-Földeák egyházközséghez csatolják. Ezenkívül sürgették a somogyi-telepi templomépítkezés mielőbbi befejezését, mivel ezideig a helyi iskolában tartották az istentiszteleteket, viszont azt a katonaság már többször is igénybe vette.27

A fentebb említett Horgos a trianoni békeszerződés előtt a szegedi református egyházközség szórványa volt. Az 1910-es népszámlálás adatai alapján 99 református élt itt. Trianon után a szabadkai református egyházközséghez került. Az Egyházi Híradó adatai szerint az 1941-es visszacsatoláskor már csak 20 református élt Horgoson. A visszacsatolt Délvidék egyházi ügyeit ekkor még nem rendezték, de a szabadkai lelkész már nem tudta ellátni a terület lelkigondozását, ezért ideiglenesen Újszeged vette át azt, de Horgos egyházjogilag továbbra is Szabadka szórványa maradt.28

1941 október 26-án ideiglenesen használatba vették a somogyi-telepi templomot, mivel belsőleg már teljesen elkészült. Az ünnepi istentiszteleten Harsányi Pál esperes tartott igehirdetést a zsúfolásig megtelt templomban, és Teleki Sándor úrvacsorát osztott.29

1941. december 10-én a kisteleki imaházba egy szakasz katonát két napra beszállásoltak. Ezért a presbitérium ezt az ügyet vallássérelemként terjesztette az alispán és a szegedi hadtestparancsnok elé. Arról is döntést hoztak, hogy a kisteleki templomalap 2000 pengős vagyonának értékét úgy biztosítják, hogy azt átengedik a Somogyi-telepi Alapnak, és később kamatostúl visszafizetik majd a kistelekieknek. A missziói munka hatékonyságának fokozása miatt pedig a szórványokat programfüzetekkel fogják ellátni, melyek a gyülekezet havi alkalmait tartalmazzák.30

1942 elején a vonatkorlátozások miatt Algyőn kénytelenek voltak minden szolgálatot ideiglenesen megszüntetni.31

Februárban meghalt Keresztes Nagy Antal (1850-1942), az egyházközség tiszteletbeli főgondnoka és presbitere, aki jelentős munkával és áldozattal járult hozzá az egyházközség megszervezéséhez. A püspök, az esperes, és dr. Kovács J. István teológiai professzor levélben fejezte ki részvétét a presbitériumnak.32 Végrendelete szerint az újszegedi egyházközségre hagyta el nem idegeníthető tulajdonként a Kistelek, Rákóczi utca 5. szám alatti házát azzal a kikötéssel, hogy azon az egyházközség templomot vagy imaházat építsen.33 Az adományozó lakóházát augusztus 1-től bérbe adták.34 Az év végén pedig kérték, hogy a Rákóczi utca 5. szám alatti lakóház melletti utca Keresztes Nagy Antalról legyen elnevezve.35 Az elnevezés 1943-ban meg is történt.36

A presbiteri gyűlés a már korábban Magyarországhoz visszakerült Horgos ügyében úgy határozott, hogy az ne szórványként, hanem egyházrészként csatoltassék az egyházközséghez. Ezenkívül határozat született egy újabb pénzügyi alap, a Diákalap felállításáról, mely feladata szerint az egyházközség által támogatott Katona Nándor diák taníttatását fedezte, és a Debreceni Kollégium támogatását is tervbe vette.37

1942-ben a konfirmációra bár sikerült a hagyományok szerint valamennyi egyházrészből összehívni a híveket, mégis egyszerűbb körülmények között került sor. Elmaradt a szokásos városnézés, a közös ebéd, és a vallásos délután.38

Az 1942. évi belmissziói- és diaszpórajelentés szerint a lelkész és a segédlelkészek a kiszállások számát az előző évi 627-ről 739-re növelték, ezzel a megtett kilométerek száma 15314 km-ről 18276 km-re növekedett. Mindenképpen elismerésre való eredménynek kell tekintenünk ezt, mivel a korabeli vasúti- és autóbuszközlekedés korlátozása miatt néhány helyre kerékpáron kellett kimenniük.39

1943-ban a korábban a presbiterek adományaiból létrehozott Diákalap fenntartását kiterjesztik a gyülekezeti tagokra is, hogy abból a gyülekezet legalább egy hadiárváját támogatni tudják. A Somogyi-telepi Alap értékét pedig úgy próbálják megőrizni, hogy abból egy szoba-konyhás lakást, és egy segédlelkészi szobát és irodát magába foglaló épületet fognak építeni a somogyi-telepi templom mellé.40

A nehézségek ellenére 1943 őszén Kisteleken, Algyőn és Farki-réten ismét beindulhatott a vallásoktatás az iskolákban.41

Az ugyancsak az ősz folyamán tartott egyházmegyei evangélizáció során nemcsak Újszegeden és Somogyi-telepen tartottak igehirdetést, hanem a szórványokban is.42

1944. január 16-án Kisteleken Keresztes Nagy Antal házán emléktáblát helyeztek el. Harsányi Pál református esperes ünnepi istentiszteletet tartott, majd utána ünnepi díszközgyűlést tartottak. A megemlékezések sorát dr. Széll Gyula egyházmegyei gondnok zárta.43

1944. január 31-én került sor a tisztújító választásokra. A választások eredményeképpen mind dr.Nagy Sándor, mind vitéz Nemes Árpád, mind Görbe Imre megmaradt a főgondnoki, gondnoki, illetve vagyonkezelői gondnoki tisztségben, csak a presbiterek cserélődtek. Megtörtént az egyházközségi bíróság és a különböző bizottságok tagjainak megújítása is.44

Érdekes körülmények között zajlott le 1944. szeptemberében az egyházközségi közgyűlés. A közgyűlés során az új adószabályzatról szavaztak a jelenlévők, de "Még a szavazás tartama alatt megszólalnak a légriadót jelző szirénák, mire lelkész Isten oltalmába ajánlva a jelenlévők életét, anyaszentegyházunkat és városunkat a gyűlést bezárja."45

Az 1945-ös kánoni látogatáson az esperest Márton Árpád egyházmegyei tanácsbíró helyettesítette. Teleki Sándor lelkész beszámolt a gyermekmisszió visszaeséséről, melynek okaként az iskolai év rövidségét, az állandó légiriadókat, és a szülők részéről való féltést jelölte meg. Hasonló okokra hivatkozott a többi munka visszaesése miatt is. Az esperesi megbízott egyetlen hiányosságot látott csak a gyülekezet életében, méghozzá a 13000 pengős egyházi adóhátralékot. A jegyzőkönyv így jegyzi ezt fel: "Lehet, hogy ez a nagy adóhátralék annak tudható be, hogy a magyar ember a történelmi múlt örökségeképpen fél és irtózik minden adózástól. Felhívja a presbitérium figyelmét, hogy gondolja meg bölcsen, hogy az adott körülmények között mit kell tenni, hogy az egyháztagok anyagi kötelességeiknek eleget tudjanak tenni."46

Az egyházi felsőbb hatóságok úgy döntöttek, hogy az 1945. július 1-ig az egyházközségük területére vissza nem tért presbiterek állásukról lemondottnak tekintendők. Ezért az újszegedi presbitérium is úgy döntött, hogy a hiányzó presbiterek helyére behívták a soron következő pótpresbitereket. A háborús események miatt Horgos község ismét lelkigondozás nélkül maradt, bár egyházjogilag már az újszegedi egyházközséghez tartozott. A megszállás miatt 1944. szeptember 24-én tartottak ott utoljára istentiszteletet.47

A háború lezártával a lekészeknek is igazolniuk kellett magukat, hogy a német megszállás alatt semmiféle fasiszta szervezetnek nem voltak tagjai, vagy hogy nem működtek együtt a fasiszta rendszerrel. Az egyházkerületi igazoló bizottság a lelkészt és Szabó Imre segédlelkészt igazolta. A meginduló földosztás során az egyházközség is benyújtotta földigénylését. A hiányzó pénz fedezésére azok adóját, akik nem fizették azt, négyszeresére emelték, az újszegedi, kisteleki, sándorfalvi sírhelyek árát pedig a tízszeresére emelték.48

Az 1944/45-ös munkaévi jelentés szerint, a gyermekmisszió, a vallásos délutánok, a bibliaórák, és a nőszövetségi munkák félbemaradtak, a diaszpóramunka azonban csak rövid ideig szünetelt.49

Szeptemberben már arról értesülhetünk, hogy a lelkigondozói munka újraindult, hiszen a főgondnok vasárnaponként egy-egy külső egyházrészt keresett fel, Sándorfalván pedig Milotay Imre presbiter tartott istentiszteleteket azokon a vasárnapokon, mikor a lelkész nem ott szolgált.50

1945 végén újabb adománnyal növekedett az egyházközség vagyona. Özvegy Balogh Antalné algyői lakos ugyanis örökös hiányában az egyházközségre hagyta Szegedi utca 37. szám alatti 221 négyszögöles házastelkét minden felépítményével együtt. Kikötésképpen meghagyta, hogy az adomány csak magyar nemzeti és református egyházi célra fordítható, lehetőleg imaház vagy árvaház fenntartására. A presbitérium a szerződésben vállalt kötelességei betartására létrehozta az Algyői Alapot.51

1945 végén a nagyarányú pénzromlás miatt kérte a presbitérium, hogy az egyháztagok jövő évi adóikat terményben adják be. Az egyházközség földigénylését pedig elutasították, arra hivatkozva, hogy a helybéli igényeket sem tudják kielégíteni.52

Előző fejezet Következő fejezet

 1. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1939. január 21.
 2. Egyházi Híradó, 1939. április 8. 8. p.
 3. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1939. április 16.
 4. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1939. április 30.
 5. Egyházi Híradó, 1939. május 12. 8. p.
 6. Egyházi Híradó, 1939. június 10. 7. p.
 7. Egyházi Híradó, 1939. augusztus 19. 7. p.
 8. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1939. július 1.
 9. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1939. december 10.
 10. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1939. december 17.
 11. Uo.
 12. Egyházi Híradó, 1940. január 27. 4. p.
 13. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1940. április 20.
 14. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1940. május 2.
 15. Egyházi Híradó, 1940, május 25. 1.p.
 16. Egyházi Híradó, 1940. szeptember 7. 4. p.
 17. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1940. október 12.
 18. Egyházi Híradó, 1940. október 31. 7-8. p.
 19. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1940. október 20.
 20. Egyházi Híradó, 1940, november 23. 4. p.
 21. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1940. december 29.
 22. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1941. január 19.
 23. Uo.
 24. Egyházi Híradó, 1941. április 5. 4. p.
 25. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1941. április 6.
 26. Egyházi Híradó, 1941. május 17. 4. p.
 27. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1941. június 29.
 28. Egyházi Híradó, 1941. október 11. 4. p.
 29. Egyházi Híradó, 1941. november 1. 7-8. p.
 30. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1941. december 21.
 31. Egyházi Híradó, 1942. Január 24. 4. p.
 32. Egyházi Híradó, 1942. március 7. 3-4. p.
 33. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1942. július 11.
 34. Egyházi Híradó, 1942. június 13. 4. p.
 35. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1942. december 16.
 36. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1943. május 21.
 37. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1942. július 11.
 38. Egyházi Híradó, 1942. május 9. 4. p.
 39. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1942. december 24.
 40. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1943. május 21.
 41. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1943. október 25.
 42. Egyházi Híradó, 1943. október 30. 7. p.
 43. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1944. január 16.
 44. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1944. március 28.
 45. SZÚRE Ir.Egyházközségi közgyűlési jgyk., 1944.szeptember 3.
 46. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1945. július 23.
 47. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1945. július 23.
 48. Uo.
 49. Uo.
 50. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1945. szeptember 20.
 51. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1945. október 7.
 52. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1945. december 12.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Előző fejezet
Következő fejezet


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség