Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Összegzés

A dolgozatban leírtak alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az újszegedi missziói egyházközség megszervezésére valóban szükség volt. A megnövekedett lélekszám miatt a szegedi református lelkészek ugyanis egyre nehezebben látták el a lelkigondozói feladatokat. Gondoljunk csak az 500 reformátust számláló Somogyi-telepre, mely szorosan vett értelemben nem is tartozott a szegedi gyülekezethez, hanam Szeged külterületét alkotta. A szórványok távolsága és magas száma szintén lehetetlenné tette a mindenre kiterjedő lelkiismeretes munkát. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a szórványokban is jelentkezett az igény egy önálló körlelkészség iránt. A dolgozatban nem esett szó arról, hogy az egyházközség megszervezése előtti időszakban milyen sok adomány érkezett az alakuló egyházközség javára a szórványok lakosaitól. Ezek nemcsak pénzbeli adományok voltak, hanem nagyrészt az egyházi szertartások folyamán használt tárgyak, például úrasztali terítők, keresztelési kegyszerek, úrvacsorai kelyhek, stb Mindezek mutatják, hogy a szórványok lakosai is szívükön viselték a körlelkészség sorsát.

A missziói egyházközség nagyban elősegítette azt is, hogy a szegedi református egyházközség felépíthette a második szegedi református templomot, a mai Honvéd téri templomot. Ha továbbra is gondozniuk kellett volna a szórványokat, akkor biztosan állítható, hogy a szórványok gondozására fordított anyagi segítség jelentősen csökkent volna. Ez természetesen kihatással lett volna az ott folyó lelkigondozói munkára is.

A missziói egyházközség működését tekintve a következőket mondhatjuk el: Mint a korábbi idézetekből kiderült, a szórványokban a rendszeres hitoktatói munka hiánya miatt tényleges veszély fenyegette a református egyház létét az áttérések miatt. Az egyházközség tevékenysége során meginduló hitoktatói munka, a gyermekistentiszteletek és vasárnapi iskolák működése, a rendszeres konfirmációk és bibliaórák jelentősen csökkentették ezt a veszélyt. A felnőtten konfirmáltak magas száma és a korábban idézett számadatok mutatják a munka eredményeit.

Érdemes megemlíteni a belmissziói bizottságok eredményes működéseit. A vallásos délutánok, a szeretetvendégségek, a különböző egyesületek működései (pl: Somogyi-telepi Kálvinista Kör) mind a pezsgő református hitélet bizonyítékai.

A kisteleki imaház, vagy a háborús idők alatt felépített sándorfalvi és somogyi-telepi templom mindenképpen elismerésre érdemes teljesítmény, hiszen az eredeti célok között nem szerepelt imaház-vagy templomépítés. A missziói egyházközség egyes egyházrészeiben jelentkező lelki igény kifejeződését is láthatjuk ezekben az épületekben, ugyanakkor a hívek áldozatkészségét is. A kisteleki, sándorfalvi és somogyi-telepi reformátusok ezzel a tettükkel megtették az első lépéseket is afelé, hogy később, esetleg leválva a missziói egyházközség testéről, önállósodjanak.

Azt is láthattuk, hogy az egyházközség lelkésze, Teleki Sándor nem esett abba a hibába, amitől 1922-ben még féltek a szegedi presbiterek. A szegedi külterületek mellett sem hanyagolta el a szórványok lelkigondozását. Sőt, a két segédlelkész munkába állítása is ezt a célt szolgálta. Elmondhatjuk, hogy valóban a missziói feladat volt az elsődleges számukra.

Érdemes megemlíteni azt a törekvést is, amely a szétszórt gyülekezet összetartozására tett kísérlet volt. Az évente megrendezett konfirmációi ünnepségeken együtt lehettek az egymástól több kilométerre élő egyháztagok is. A Konfirmált Ifjak és Leányok Szövetségének létrehozása pedig bizonyítja, hogy a hívekben volt is erre igény.

Végezetül elmondhatjuk, hogy tényleges lelki igény hívta életre a missziói egyházközséget, tevékenysége pedig azt bizonyítja, hogy feladatát erejéhez mérten maximálisan teljesítette.

Előző fejezet Statisztikai adatok

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Előző fejezet
Statisztikai adatok


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség