Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Hipnózis az iskolában

A gyerekek elleni erőszak új formái

Prof. Dr. Reinhard Franzke

Kísértet járja be a német iskolákat. Az iskolai tanrendben egyre többször hipnotizálják a gyerekeket. Ez azonban láthatóan senkit nem érdekel és senki nem tiltakozik ellene. Közben a legkülönbözőbb hipnózis-gyakorlatok rögzülnek, mint tanítási módszerek és válnak a pedagógiai módszertan szerves részévé. Ideje megkérdeznünk: mi az a hipnózis? A hipnózis-technikák valóban semleges-ártalmatlan lazító technikák vagy másról, többről szólnak? A kérdések megválaszolása érdekében áttekintjük és összefoglaljuk a jelenlegi, hipnózissal foglalkozó irodalmat bizonyos kérdések tükrében. Rendkívül meglepő, sőt, sokkoló felfedezéseket kínál a hipnózis-irodalom alapos áttanulmányozása.

I. Célok és ígéretek

Az itt kiválasztott hipnózis-irodalom felfogása szerint, a hipnózis egy lazító-, terápiás-, és gyógymód. Eszerint hipnózissal lehet (állítólag) segíteni a legkülönbözőbb testi és lelki sérüléseken: segít legyőzni a stresszt és rákot, félelmeket, segít az önbizalom növelésében, a teljesítmény fokozásában, az emlékezet javításában, a tanulásban, tudásanyagot biztosít ismeretlen forrásokból is. A hipnózisról elmondható, hogy egy szinte mindenre jó önsegélyező program. Ráadásul képes arra, hogy különböző természetfeletti és paranormális jelenséget-tapasztalatot idézzen elő.

II. Alapvető logika, alapkoncepció, alaptanítás és alapvető feltevések

A vonatkozó irodalom tanulmányozása során kiderül, hogy a hipnózis alapvető logikája ill. alapvető koncepciója viszonylag egyszerű. „Igény szerint” lehetséges transzállapotba jutni és abban felvenni a kapcsolatot egy láthatatlan hatalommal vagy erővel. Az áttanulmányozott szerzők nyilvánvalóan hisznek egy láthatatlan instancia létezésében, aminek személyes és mintegy isteni jellege van.

A tudattalan

Ezt a „felsőbb lényt” (Wesenheit – felettes valóság, felsőbb „lény”) általában „tudattalannak” (Unbewusste) nevezik, máskor más névvel illetik: pl. rész vagy részszemélyiség, belső orvos, belső gyógyító, belső tanácsadó, belső tanító, belső bölcsesség, belső mester, szellemi vezető, magasabb én, intuíció, alak, dzsinn, koncentrált gonosz. Sátán ( vö. Eberwein/Schütz). Nyilvánvalóan mindegy, hogy ki hogyan nevezi, lényegében különböző jelmezekben ugyanarról van szó. Ezt a „felsőbb lényt” lehet kérdezni, kérni; az pedig intelligensen képes válaszolni és belső képeket küldeni.

Ez az „tudattalan” (állítólag) mindentudó, mindenható, bölcs, tisztességes, segítőkész és jó. Mindent tud és (állítólag) határtalan tudással rendelkezik; tud dolgokat , amiket az ember (állítólag) elfeledett és /vagy elnyomott. Mindenható és segíthet az embernek, betegség esetén meggyógyíthatja, tanácsot, eligazítást adhat. Ez a „tudattalan” egy határtalan tartalékot képez , amit módosult tudatállapotban (transzban) használhat ki az ember. A „tudattalannak” ez a felfogása, teljesen más, mint amit egyébként a pszichológia hirdet, miszerint a „tudattalan” az ember személyiségének egy tudattalan és ismeretlen része. A hipnózisirodalomban azonban ennél sokkal többet jelent ugyanaz a fogalom! Ezért vonakodunk is attól, hogy „tudattalanról”, vagy „tudatalattiról” beszéljünk. Jobb lenne ezt a személyes valóságot „Mr X”-nek vagy „Mr Ismeretlen”-nek nevezni.

Ugyanis „Mr X”-nek saját személyisége van, sajátságos jelleme, szándékai és tervei vannak velünk, amiknek meg kell felelnünk, különben megharagszik ránk és kárt okoz nekünk. Ezzel a Mr X-el kapcsolatot kell és lehet felvenni, tanácsos kommunikálni és együttműködni vele. Mindez csak és kizárólag Módosult tudatállapotban történhet, amit különböző technikákkal lehet előidézni.

(Fordító megjegyzése: a szerző arra utal, hogy a hipnózis irodalma „tudattalannak” nevez egy olyan szellemi valóságot, ami személyes vonásokkal bír és ami voltaképpen az emberi léleknek egy ismeretlen, arról leszakadt része. A hipnózis irodalomnak ezen megállapítása a bibliai antropológia fényében nem állja meg a helyét. A bibliai antropológia szerint a szóban forgó „tudattalan” valójában nem része és nem is volt soha része az emberi léleknek, hanem egy – az embertől függetlenül létező - okkult szellemi valóság. A Biblia nem tájékoztat részletesen az emberre ártalmas sötét szellemvilágról, így számunkra ez egy részleteiben ismeretlen világ. Az azonban tudható, hogy a benne lévő szellemi lények (démonok) nem tudatlanok ill. nagyon is tudatosan keresik a kapcsolatot az emberrel. A Biblia ezekkel a szellemi lényekkel kapcsolatban a legnagyobb óvatosságra int és határozottan eltilt – saját érdekünkben – a velük való kapcsolatfelvételtől, együttműködéstől!)

A hipnózis alapmodellje és alapkoncepciója három személyből épül fel: két természetes és egy természetfeletti személyből: nevezetesen a páciensből, a terápeutából és a „tudattalanból”. A páciens és a terápeuta megbízatásokat ad „Mr X-nek” (szuggesztiók és vizualizáció által), amiket aztán „Mr X” teljesít s a kívánt hatást gyakorolja a páciensre ill. a páciens életének valamely kiválasztott részterületére.

A hipnózis alaphelyzete egy hármas kapcsolat. Adott a páciens (a segítségre szoruló), a terápeuta és a „tudattalan” . A döntő személy a láthatatlan „tudattalan”, amivel a hipnózis segítségével lépnek kapcsolatba, hogy tanácsát vagy segítségét kérjék. Ő a „szövetségben a harmadik fél”( vö. Gerl, 72. 117.oldal) Ez megfelel a keresztyén koncepciónak, ahol ugyancsak hármas kapcsolat van a hívő, a lelkipásztor és Isten közt. A lelkész megmutatja a hívőnek , hogyan vehető fel Istennel a kapcsolatot, hogy Tőle segítséget kérjen és kaphasson, hogyan imádkozzon Hozzá, ha emberi eszközök már mind csődöt mondtak. Kezdetben ő imádkozik a hívőért. A hipnózis során a terápeuta mutatja meg,hogy a páciens hogyan veheti fel a kapcsolatot a „tudattalannal” (különböző módosult tudatállapotot előidéző technikák által), hogyan lehet aztán a „tudattalant” segítségül hívni (szuggesztióval és vizualizációval), hogyan lehet érzékelni a „tudattalan” válaszait-üzeneteit (belső hangok, képek által). Alapjában véve a lelkész nélkülözhető, éppen úgy , ahogy a terápeuta is. Az ember egyedül is fordulhat Istenhez avagy a „tudattalanhoz”. Ezt meg lehet tanulni egy embertől, de akár könyvből is. Voltaképpen pedig ki az, aki Istenhez vagy épp a tudattalanhoz fordul, hogy segítségét kérje? Magamért is imádkozhatom, de imádkozhat értem a lelkész vagy egy harmadik személy is. Hasonlóképp a szuggesztiót kimondhatja egy terápeuta, egy magnó, vagy akár maga az ember is – teljesen mindegy. Nincs különbség az önhipnózis, és a mások által történő hipnotizálás közt sem. A „tudattalannak” nyilvánvalóan mindegy, hogy ki mondja ki a szuggesztiót – ugyanakkor ez Istennek már nem mindegy. Ő ugyanis azt várja, hogy előbb-utóbb felelősséget vállaljunk s magunk fogalmazzuk meg imádságainkat, miközben a másokért való imádság is a keresztyén imaélet szerves része.

Szuggeszció és vizualizáció, mint a tudattalannal való kommunikáció eszköze és közvetítője

a) A „tudattalannal” kölcsönös kommunikáció építhető ki. Megszólíthatjuk és tanácsot, segítséget kérhetünk tőle s beprogramozhatjuk, Állítólag mindent megtesz, amit mondunk neki. E kommunikáció eszközei és közvetítői bizonyos szóbeli formulák (szuggeszciók) vagy belső képek (vizualizációk). Ez utóbbiak olyan képek, amiket az ember behunyt szemmel a „belső szemével” úgy lát, mintha valami belső képernyőn lennének. Tehát a szóbeli formulák és belső képek a „tudattalan nyelve” - vagyis ezekből ért. Ezek által - ez nagyon fontos - a „tudattalanhoz” és nem az emberi lélek mélyebb rétegeihez fordulunk! A hipnózis „dialógus a tudattalannal” (Eberwein/ Schütz könyvének alcíme) „A hipnotikus szuggeszciókat a tudattalanhoz intézzük.” (vö. Sheehan, 36. oldal) „Önhipnózisban a szuggeszcióit Ön a tudattalanjához intézi.” (Alman/LAmbou, 78.oldal) A „tudattalant” lehet kérdezni és segítségül hívni (vö. LeCron, 125.oldal). Röviden: a transzállapotban a hipnotizált ember egy más világból vagy valóságból származó személyes felsőbb lénnyel-valósággal (Wesenheit) folytat párbeszédet.

Eberwein/Schütz világosan arról beszélnek, hogy lelkekkel való találkozás és kommunikáció zajlik. (im. 18. 23.32.33.oldal) Sőt” Párbeszéd alakul ki a sátánnal, „sátánocskával” (Teufelchen), egy „gonosz alakkal”, „a koncentrált gonosszal” (99. 159. 166.167. 169. 173.oldal), egy „zöldes sárkánnyal, aminek nagy, gonosz szemei vannak”, egy kövér, hájas... patkánnyal”, egy dzsinnel ( 177.oldal), ami egy gonosz szellem.

Csakis analitikusan nézve a dolgot, különbséget tehetünk transzbevezető, terápiás és poszthipnotikus szuggeszció közt. Az elsők a transzba jutást segítik elő, a második csoportba tartozók által közlik a „tudattalannal” a hipnózis célját és értelmét (gyógyulás, iránymutatás), végül az utolsó kategóriába tartozók szuggeszciók irányítják a magatartást a transzállapot feloldása után.

b) A másik oldalról nézve a „tudattalan” is képes az emberhez „beszélni”, mégpedig belső hangok, belső képek segítségével, amiket az ember belső szemeivel lát, vagy ideomotorikus ujjmozgásokkal érzékel (kiválasztott ujjak bizonyos mozgásokkal, igennel-nemmel válaszolnak transzállapotban), esetleg inga vagy varázsvessző segítségével, amiknek bizonyos megállapodott mozgásaival ad választ a „tudattalan” a feltett kérdésekre.

c) A „tudattalan” befolyási területe: képes arra, hogy befolyásolja-manipulálja lényünk részterületeit: pl. gondolatainkat, erkölcsi tájékozódásunkat, érzékszerveinket, érzékelésünket, ujjainkat, kezeinket, izmainkat, érzelmeinket. Képes arra, hogy hasson emlékezetünkre: bizonyos dolgokat eszünkbe juttasson, másokat elfeledtessen, más esetben megnövelje emlékezőképességünket, vagy éppen érzéketlenné tegyen a fájdalomra, vagy éppen művi fájdalmat képes kiváltani. A „tudattalan”, mint valami adattároló, vagy szuper-komputer működik és számunkra ismeretlen adatokat közölhet az emberrel. Vakká és némává tehet, érzékcsalódásokat, hallucinációkat tud előidézni. Láttat dolgokat, amik nincsenek ott, s vakká tesz dolgokra, amik ott vannak. Belső hangokat hallathat és képes belső képeket küldeni. (Eberwein/Schütz, 168.oldal) Képes arra, hogy különböző tárgyakra hasson (inga, varázsvessző). Képes az ember magatartását és személyiségét megváltoztatni. Növelheti teljesítményünket (pl. sportban, tanulásban). Szokatlan képességeket és erőket bocsáthat az ember rendelkezésére: szavak, képek, szimbólumok sokaságával képes elárasztani. Testi és lelki sérülések gyógyításában is segítségünkre lehet: bizonyos körülmények közt meg is gyógyíthat. Magatartásunkat, szokásainkat, érzéseinket, emócióinkat képes befolyásolni és megváltoztatni: pl. szenvedélyektől és félelemektől megszabadítani.

Még egyszer nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a belső képeket, amiket transzállapotban, belső szemeivel lát az ember egy adó küldi s egy forrásra mennek vissza – nevezetesen Mr X-re. Más szavakkal: módosult tudatállapotban kapcsolatba kerülünk egy „adóállomással”, ami képeket és filmeket küld nekünk. Vagy más szavakkal: ha belső szemeinkkel képeket látunk, mindig meg kell kérdeznünk, hogy milyen forrásból származnak ezek a képek, ki küldi őket? A Bibliában számos helyet találunk, amik arra mutatnak, hogy annak idején Isten küldött vizuális közléseket és képeket. Hildegard von Bingen látomásai előtt ezer évvel még megkérdezte az egyház, hogy az ilyesféle képek Istentől, vagy a Sátántól valók-e? Manapság már senki nem kérdez a belső képek forrása után.

d) A bibliai-keresztyén felfogás szerint alapjában véve csak két, ellentétes forrásból származhatnak belső képek és látomások: Istentől vagy a sötétség birodalmából. Miután Isten a Biblia lezárása után „leállította” ezeket az adásait, csak egy spirituális adóállomás maradt, még akkor is, ha a képek az emberi lélek mélységeiből törnek elő, amit egyébként a hipnózis irodalma visszautasít! (a „tudattalan” nem az emberi lélek mélysége) A szakirodalom áttanulmányozása során arra a megállapításra jutunk, hogy szerintük a képeket vagy filmeket a „tudattalan” rendezi és küldi, sugározza. Egyik legkedvesebb filmje: korai gyermekkorodban gonoszul bántak veled, a megszületésed trauma volt, az anyaméhben való léted egy kínszenvedés, korábbi életed tragikusan végződött, mert boszorkányként elégettek máglyán. Azt nyújtja embereknek, amit azok szeretnének...

e) A transzállapotban az emberek képesek arra, hogy állítólag bennük létező „belső tartalékokat” mobilizáljanak, aktivizáljanak és használjanak. Ebben az állapotban az ember elhagyhatja testét és testen kívüli utazásokat tehet és különleges tapasztalatokra tehet szert. A „tudattalan” képes arra, hogy térben és időben végbemenő utazásokban részesítsen: visszaszállítson korai gyermekkorunkba, a terhesség alatti életszakaszunkba, sőt, az állítólagos korábbi életeinkbe is. A „tudattalant” megszólíthatjuk, sőt, meg is kell szólítanunk, kérnünk lehet és kérdeznünk lehet tőle. Ugyanakkor ezt mindig udvariasan, tisztelettel kell tenni s engedni kell neki, a tanácsért és segítségért hálát kell mutatni, meg kell köszönni neki mindent. A „tudattalan” képes arra is (állítólag) hogy egy betegség okairól és terápiájáról is felvilágosítson.

f) A „tudattalan” (állítólag) egy olyan rabszolga, aki az ember kívánságait teljesíti. „Ha Ön két ujjával egy O-t formál, akkor jönni fog és szolgálatára fog állni. (Eberwein/Schütz, 187.oldal) Valójában fordítva viselkedik: az embernek kell elfogadnia azt amit a „tudattalan” tőle követel, „anélkül, hogy értékelnénk, értelmeznénk, vagy megkérdőjeleznénk.” (Eberwein/Schütz, 159.oldal) A „tudattalan” ugyanakkor nyilvánvalóan valami korlátolt intelligencia, mert csak rövid, pozitív és ezerszer elismételt mondatokra (szuggeszciók) válaszol, amiket aztán betű szerint, kritikai reflexió nélkül követ, egészen addig, míg a szuggeszciót vissza nem vonják (poszthipnózis).

III. Alaptechnikák

a) Transztechnikák

A szakirodalom tanulmányozása világossá teszi előttünk, hogy több tucat, sőt, több száz technika létezik, melyek módosult tudatállapotba juttathatják alkalmazóikat. Ugyanakkor van néhány olyan alapelv, ami mindezekben a technikákban közös. Ezekhez tartoznak a következő elemek: egy különleges rituálé, egy különleges helyszín, különleges idő, különleges testtartások-testhelyzetek, a külvilág érzéki észlelésétől való elfordulás s a belső világhoz való odafordulás, különleges légzési technikák, a test ellazítása, lélek, szellem, izomzat ellazítása, a mentális koncentráció (fókuszálás, beszűkítés) egy adott pontra, belső képek vizualizációja, csend, nyugalom, a lélek kiüresítése, az akarat, a tudat és racionális megfontolás kikapcsolása, a megkülönböztetés, megítélés, értékelés, kritizálás szüneteltetése, áttérés a szabad asszociációkra (pszichoanalízis, „mind mapping”) és mentális szétszórtságra.

A jellemző hipnózis szabályzás a következő útmutatásokat tartalmazza, amiből általában csak néhányat alkalmaznak egyszerre:

 • egy nyugodt helyet kell felkeresni, minden zavaró tényezőt ki kell kapcsolni
 • halk zene szól
 • a lámpát lekapcsolni, vagy hangulatvilágításra állítani
 • gyertyát vagy illatgyertyát gyújtani
 • kényelmesen, lazán elhelyezkedni
 • eltérő izomcsoportokat felcserélve, váltogatva megfeszíteni majd ellazítani
 • különleges módon lélegezni
 • a szemeket becsukni, így a külvilágtól elfordulni s befelé koncentrálni
 • a lelket megnyugtatni, mindent elengedni, elfeledni, minden gondolatot kikapcsolni
 • az értelmet, a racionális, analitikus gondolkodást, megkülönböztetést, megfontolást, értékelő gondolkodást, kritikai képességet kikapcsolni, pl. a szabad asszociáció módszerével, vagy más technikák által (nem logikus beszéd, szinesztézia, történetek a történetekben)
 • teljes figyelemmel fordulni egy pont felé (hangok, lélegzés ritmusa, testrészek, gondolatok, mantra, energiák stb.) s elérni a lélek teljes koncentrációját (elmélyülés)
 • valamit képszerűen elképzelni (meleg-, nehezülésérzés, utazás egy másik helyre, egy másik korba), valami szépre emlékezni, valamit – ami nem valóságos - belül mind az öt érzékszervvel átélni, megtapasztalni, hallani, látni, érezni, szagolni, ízlelni)
 • elképzelni, hogy az ember más, mint ami (pl. fa vagy valami állat vagyok)
 • a szemeket könnyedén felfelé és befelé fordítani, körbe forgatni, távolba nézni...
 • egy mantrát, egy rövid parancsot (szuggeszciót) mondogatni, egy hangot kiadni,
 • egy olyan szöveget (pl. mesét) hallgatni, amibe transzelőidéző kódszavak vannak beépítve (egészen laza vagy...)
 • felvenni egy lénnyel a kapcsolatot, megszólítani, kérdezni, kérni....

(vö. bővebben : Franzke, R.: Hypnose. Hannover, 2003)

Fontos annak megértése, hogy azok a jelenségek, amik módosult tudatállapotban tapasztalhatók, egy transzállapot bevezetésére használhatóak. Ha valaki nehezülést vagy melegséget érez, akkor nehezülést és melegség érzést szuggerálnak neki (mint pl. az autogén tréning esetében). Ha valaki a híres „egységélményt” éli át, akkor azt kell elképzelnie, hogy ő egy fa, azaz egységben van egy fával. Ha pedig valaki szabad asszociációba fog, akkor őt szabad asszociációra szólítják fel. (Brainstrorming vagy Mind Mapping esetében)

Hadd soroljam fel azokat a főbb hipnózis-praktikákat , amiket az iskolákban felhasználnak:

 • különböző lazítási- és légzési technikák az autogén tréningből és progresszív izomlazításból. (Eberwein/Schütz, 125-126. 131. oldal; Chertok, 200.oldal)
 • fantáziálás ( Eberwein/Schütz, 113.oldal), különböző vizualizációs gyakorlatok (KIM-játékok)
 • meditáció és jóga (Eberwein/Schütz; 125. oldal), koncentrációs- és figyelemgyakorlatok.
 • öt-érzékkel való munka és tanulás, a VAK és VAKOG-módszer (a rövidítések 3 vagy 5 emberi érzékszerv német neveiből erednek) (im. 126.oldal)
 • tanulótípus koncepció (auditív, vizuális; im. 147.oldal)
 • munka szaglással (125.oldal; ún. Dufte Schule)
 • Brainstorming és villanófény (im. 175.oldal)
 • jóga szemtechnikák (kineziológia és BrianGym; Tepperwein, 110 oldal)
 • bizalom-zuhanás (Tepperwein, 70.oldal)
 • suttogóbeszéd – módszer (Tepperwein, 148.oldal)
 • különböző masszázsok (Fricke/Butler, 70.oldal)

Az összes praktika közt legrosszabb az ún. szuggesztopédia, ami a hesseni kultuszminisztérium szándéka szerint minden iskolában be kellene vezetni. (DGSL-magazin; 3/08. 28.oldal) A szuggesztopéd tanítás és tanulás célzottan hipnózissal és transzállapotban történik, amit azonban a szülők és gyerekek elől is elhallgatnak. (vö. Franzke R.: Baustein Suggestopädie; www.didaktikreport.de)

Más szavakkal: a az iskolai oktatásban megszokottá vált lazító-, vizualizációsgyakorlatok- és fantáziautazások, nem az ellazulást szolgálják: „a lazító- és vizualizációs gyakorlatok valójában hipnózis-technikák.” (Fricke/Butler, 46.oldal)

A „lazítás” (relaxáció) nem más, mint a hipnózis kiváltásának (hypnoseinduktion) speciális technikája. (vö. Chertok, 202.oldal) Ez érvényes az ismert lazító eljárásokra (Schultz és Jakobson), ugyanakkor nem érvényes a megszokott „házi” lazító technikákra, mint pl. a zuhanyzás, sétálgatás. Nyilvánvaló, hogy a lazításról író szerzők világszerte megegyeztek abban, hogy műveikben a hipnózis és transz fogalmakat egyöntetűen elkerülik. Egy kivételt képez dr. Klaus Thomas, aki az autogén tréningről írt könyve alcímében egyértelműsíti , hogy a Schultz-féle autogén tréning voltaképpen az önhipnózis technikája. (Praxis des Autogenen Trainings. Selbsthypnose nach I. H. Schultz; Stuttgart, 2006)

Ugyanez érvényes a kedvelt vizualizációra és fantáziautazásra is. Ezekkel kapcsolatban is csak a legritkább esetekben találkozunk annak megállapításával, hogy ezek is a hipnóziskiváltás speciális technikái. Ez megállapítható a hipnózis-irodalomba vetett rövid pillantás által. (vö. Franzke R. Stilleübungen und Fantasiereisen. Hannover 2008)

Ugyanez elmondható a meditációról és jógáról, a Qi Gong és Tai Chi gyakorlatokról is, amik bizonyos gyakorlás után módosult tudatállapotba vezethetnek, bár ezekkel kapcsolatban is eltitkolják ezt az igazságot. Egyébként a nevezett távol-keleti gyakorlatok alaptechnikái messzemenő egyezést mutatnak a hipnózis alaptechnikáival. (Franzke R.: Meditation und Yoga. Hannover 2003) Az amerikai pszichológiai tankönyvekben a hipnózis, meditáció és drogok egymás mellett sorakoznak, mivel egyaránt mindegyiknek tudatmódosító, azaz transzkiváltó jellege van. (vö. Feldman, R.S.: Understanding Psychology. McGraw-Hill 1996; Lahey, B.B.: Psychology. US 1983) Ez azt jelenti, hogy a hipnózis és meditáció transzállapotba juttatnak éppen úgy, mint a drogok, vagyis ugyanazt a tapasztalatot generálják. (pl. horrortrip vagy horrorisztikus lényekkel való találkozások) Ezt megerősíti úgy a drogokkal, mint a meditációval (pl. Maharaj: Egy guru halála; Franzke R.: Meditation und Yoga. Hannover 2003), de a hipnózissal kapcsolatos irodalom is (vö. Franzke R.: Vorsicht! Hypnose. Hannover 2002. 53.oldal)

b) Operatív gyakorlatok

A szakirodalom áttekintése során megláthatjuk, hogy a hipnózisnak különböző funkciói vannak.

Spirituális transzkommunikáció

A hipnózis a spirituális transzkommunikáció eszköze. A módosult tudatállapotban (transz) nyilvánvalóan lehetségessé válik a „tudattalannal” való kommunikáció, vagyis lehet kérdezni és lehet tőle értelmes válaszokat kapni, mégpedig belső hangok, belső képek, képi szimbólumok, ún. ideomotorikus ujjmozgások, inga mozgások, varázspálca mozdulások, a kar megmerevedése (kineziológiai izom-teszt, automatikus írás, jelírás ( pl. az ún. Mind Mapping során) által. Aki transzban van, abból áradnak a szavak, képek, szimbólumok (Alman/Lambrou, 80.oldal), amiket bizonyos körülmények közt az egyén képtelen uralni, ellenőrizni, vagy leállítani. Korábban a résztvevők számára egyértelmű volt, hogy a transzban lévők istenekkel, szellemekkel, démonokkal kommunikálnak és kooperálnak (vö. Eberwein, im. 13.oldal), valamint, hogy ez a kapcsolat igen veszélyes.

Mediális konzultáció

A hipnózis a mediális konzultáció egyik eszköze. Módosult tudatállapotban az ember képessé válik a „tudattalanban” tárolt tudásanyaghoz való hozzáférésre. Állítólag képessé lesz ismeretlen tudásanyag megszerzésére, vagyis ismeretekhez juthat anélkül, hogy pl. könyveket kellene tanulmányoznia... Olyan dolgokra emlékezhet vissza, melyekre a tudata nem képes emlékezni. A „tudattalan” mindezeket az ismereteket ugyancsak belső hangok, és/vagy belső képek és szimbólumok segítségével közvetíti. Közlései és üzenetei képként, filmként jelennek meg a belső szemek előtt. Itt elővigyázatosságot javasolnak: a képek ugyanis lehetnek helyesek, de hamisak is. Ezen információk által feltárulhatnak elveszett tárgyak lelőhelyei, korábbi élmények pl. azt a benyomást kelthetik nőkben, hogy korai gyermekkorukban szexuális visszaélés áldozatai voltak. A „tudattalan” úgy tűnik képes arra, hogy akár egy ilyen tartalmú filmet is megrendezzen és a belső képernyőre vetítsen. A mediális konzultáció technikáihoz tartozik, az inga, vagy ujjak megkérdezése, az automatikus írás, aminek során a kezet egy idegen erő irányítja és olyan értelmes szövegeket ír le, amik a klienstől egyébként idegenek. (Tepperwein, 204.oldal) Ezzel kapcsolatban is rámutatnak, hogy az ilyesféle úton-módon nyert üzenetek hamisak is lehetnek.

Ebben az összefüggésben hadd utaljak egy félreértésre. Az információk, inspirációk és „emlékek”, nem az emberi „lélek mélységeiből” származnak, hanem természetfeletti és transzperszonális forrásból. Ezt a forrást az ezoterika „Akasha-krónikának” nevezi, amiben állítólag e világ minden tudása-ismerete benne foglaltatik. Isten tud mindent, avagy az „Akasha-krónika” tud mindent. A módosult tudatállapotban a hipnotizált egyén voltaképpen egy médium, aki egy másik világból vagy valóságból érkező információkat fog fel és ad tovább. Minden jel arra mutat, hogy a hipnózis (vagy pszichoanalízis) során nem a lélek „tudattalan” (elfelejtett és/vagy elnyomott) tartalma válik „tudatossá”, hanem egy emberfeletti személyes valóság kap lehetőséget arra, hogy az embernek képeket és filmeket, információkat küldjön. Tehát a hipnózis nem a tudattalan tudatosítására szolgál, hanem valóságosan létező szellemi erők és hatalmak felé nyit ajtót, akik az embert becsaphatják és akiknek tulajdonképpen épp ez a céljuk! A bibliai koncepció gonosz lelkek, démonok munkálkodásáról beszél. Azt a tényt, hogy a képes vizualizációkban és látomásokban nem lehet feltétlenül megbízni, maga a hipnózis-irodalom is elismeri. (vö. „pszeudo-emlékek”, „hamis-memória-szindróma”)

Mágikus manipuláció

A hipnózis egy mágikus (varázslási) gyakorlat. Megváltozott tudatállapotban az ember képessé válik önmagára, egészségére, magatartására szokásaira valamiféle hatást gyakorolni – mégpedig egyes-egedül a gondolatai, valamint szavak, vagy belső képek hatalmával és erejével. Ez a mágia, avagy mágikus gondolkodás. (Csak a lottó főnyeremény esetében nem működik...) A hipnózisnak ez a törvénye a varázslók és boszorkányok jelszava is egyben. A hipnózis mágia mivolta különösen is egyértelműen látszik az ismert lazítási technikáknál, az un. Swish- és Simonton-technikánál. Az autogén tréning és progresszív izomlazítás esetében az embernek saját állapotára és betegségére, elképzelt képek (vizualizációk) és/vagy szuggesztív kifejezések által igyekeznek hatást gyakorolni.

A „Swish-technika” esetében először a régi és azután a kívánt állapotot kell vizualizálni. Aztán egy rövid „sziszegéssel” (swish) a kívánt állapot egyszeriben megvalósul. ( vö. Sheehan, E.: Selbsthypnose. Paderborn 1996. 78.oldal; Revenstorf/Zeyer, 107. 115. oldal) A „Simonton-program” esetében a gyilkoló-sejteknek a rákos sejtek elleni küzdelmét kell vizualizálni. Ezen kívül a betegeknek segítségül kell hívnia egy belső tanácsadót vagy „belső orvost” és ennek tanácsát és segítségét is kérniük kell. A német orvosok szándéka szerint a rákos betegeknek kapcsolatba kell lépnie ezekkel a szellemi lényekkel és hagyniuk kell, hogy ezek feltárják előttük betegségük okait és a terápiás lehetőségeiket.

De van rosszabb is: ha a „tudattalan” gonosz és fenyegető, akkor a hipnotizáltaknak „mágikus segédeszközökkel” kell védeniük magukat. (vö. Eberwein/ Schütz, 169.oldal; Dr. Thomas S. 172-182.oldal) Ez egyszerűen felfoghatatlan!

Az előbbiekhez hadd fűzzek néhány magyarázó megjegyzést. Nem a gondolatok/szavak, belső képek ereje-hatalma az, ami közvetlenül hat a valóságra; a gondolatok, szavak, képek mind a „tudattalanhoz” intézett parancsok, amiről feltételezik, hogy képes hatást gyakorolni az emberre, környezetére, embertársaira , egészségre, tárgyakra. Más szavakkal: a hipnózis nem más, mint mágia. Ahogy a mágusok, boszorkányok, sámánok esetében, itt is szellemi hatalmasság (szellemek) erejét igyekeznek felhasználni gyógyításra és terápiára. A módosult tudatállapotban lévők vagyis a hipnotizáltak, voltaképpen varázslók, mágusok, boszorkányok, akik szellemeket-lelkeket hívnak és kérnek segítségnyújtásra. Az ide vonatkozó ezoterikus irodalom bizonysága szerint , a hipnózis és varázslás alaplogikája és alaptechnikája messzemenően megegyező: az ember először transz-állapotba kerül, s azután hívja az isteneket, démonokat, szellemeket, hogy tőlük védelmet vagy segítséget kérjen. (vö. Franzke, R. : Magie. Lage 2008) Azt, hogy ez bizonyos mértékben „működik” nem csak a „harmadik világból” érkező beszámolók bizonyítják, hanem pl. a kerékpáros rákbeteg, Lance Armstrong példája is, aki miután a lelkét eladta a Sátánnak (a „ráknak”), gyorsan meggyógyult és 7 körverseny győzelmet aratott.

Asztrálprojekció

A hipnózis az ún. asztrálprojekció eszköze. A hipnózis-szakértők - a gyanakvás eloszlatása érdekében - „disszociációról” beszélnek. Ez azt jelenti, hogy a módosult tudatállapotban lévő nyilvánvalóan elhagyhatja a testét és test nélküli vagy testen kívüli utazásokat tehet más (valós vagy virtuális) helyekre és más korokba, pl. élete korai - gyermekkora, születése, sőt terhesség alatti élete - időszakába. (Eberwein/Schütz, 24.26.188. 221. 233. 238 oldal; Franzen/Müller, 145. 149.oldal; LeCron, 176.oldal; Chertok, 186.oldal; Eberwein; 16.52. 54.67. 71.79.87. 144 oldal) Bizonyos körülmények közt az ember magát kívülről látja, mintegy felülről, lebegve a térben, egy másik helyen, vagy másik időben vagy (szellem)világban. Gerl azt feltételezi, hogy az ember minden hipnózis során testenkívüli élményben részesül (vö. Gerl, 75. 124. 129.oldal). A visszatérési-eljárás voltaképpen nem más, mint a testbe való visszatérés. (lásd im. 124. oldal) Ha ezt elhagyják, vagy hiányosan hajtják végre, akkor az komoly (bizonyos esetekben akár halásos) „balesetek” következhetnek be.

Paranormális/természetfeletti jelenségek

A hipnózis paranormális jelenségek megtapasztalásához vezető gyakorlat. A transz-állapotban paranormális jelenségek sora következhet be: pl. látnoki látás (jóslátás), süketség, vakság, szuper-emlékezet, fájdalomérzéketlenség. Módosult tudatállapotban bizonyos körülmények közt kiváló (akár művészi) színvonalú automatikus írás, festés, éneklés, operáció, komponálás, hangszeres játék, vagy idegen nyelven való beszéd mehet végbe.

Inkorporáció és személyiség-transzformáció

A módosult tudatállapotban lévő felett meghívott erők-hatalmak vehetik át az ellenőrzést és személyiségváltozásokat vihetnek végbe benne. Ennélfogva transzállapotban a páciens egy kisbabának, egy állatnak, egy személynek vagy egy híres személyiségnek (pl. Napóleon) is képzelheti magát és annak szerepét játszhatja el. (nem akadály az sem, hogy soha nem ismerte az illetőt ) A Hellinger- féle „családállításban” ez a technika a jóslást szolgálja; azaz olyan információkat szolgáltat , amiket a résztvevők nem ismerhettek. Ezen túlmenően hipnózis által stimulálható a szexuális vágy és emberekkel elhitethető, hogy „rossz testben” élnek. Amint azt Eberwein/Schütz közli, az ember egy „szellemi vezetőt” kap, aki élethossziglan vezetni akarja: „Ha Ön ezeket a módszereket gondosan kipróbálta, akkor már tudja, hogy egy része, értékes tanácsadója lehet. Mindig Önnél van ez a belső mestere.” ( 186.oldal) Megfordítva: szerepjátékok pl. egy másik személy, egy állat vagy egy tárgy (kobra, fa, szobor) eljátszása, transzállapotot vezethet be. (ún. imitációs- és identifikációs technikák)

IV. Értelmezések

A hipnózis-irodalomban két ellentmondó értelmezés közt tehetünk különbséget: a spirituális és pszichológiai értelmezés avagy látásmód (Sichtweise) közt. A spirituális nézet istenek, démonok, lelkek-szellemek hatását előfeltételezi, míg a pszichológiai nézet a bemutatott hatásokat a „tudattalan” (Unbewussten) számlájára írja. Az első tudománytalannak és elavultnak számít, az utóbbi „tudományosnak”. A spirituális nézet szerint a hipnotizált, módosult tudatállapotban kapcsolatot létesít a nem-anyagi szellemvilággal s részben azok ellenőrzése alá kerül. (13.oldal) Transzállapotban szellemekkel történő találkozások történhetnek (18.oldal), belemerülnek a szellemvilágba és természetfeletti világokkal lépnek kapcsolatba (22.old), Istennel, vagy szellemvilággal (32.old) az irracionálissal, szellemekkel kommunikálnak. (33.oldal)

Az előbbi idézetek azt bizonyítják, hogy a „tudattalan” valamint az isteneknek, démonok, szellemek közé egyenlőségjel tehető. Vagyis ezek a fogalmak ugyanazt jelentik, így felcserélhetőek. Valójában a tudattalannak személyes és isteni jellege van, ugyanúgy, mint az ókori isteneknek, istenségeknek, lelkeknek, szellemeknek. Az új elnevezéssel a tudósok csak azt akarják elhitetni, hogy nincsenek természetfeletti világok és erők, hanem a természetfeletti erők a legbensőnkben rejlenek. Ez az összes távol-keleti vallásalapkoncepciója, különösképpen a hinduizmusé. Nézetük szerint – a „tudattalan” ugyanazokkal a vonásokkal bír, mint a Biblia Istene. Valójában a hipnózis egy vallási jellegű koncepció, ami a klienseket (pl. gyerekeket) arra képesíti, hogy kapcsolatba kerüljenek egy láthatatlan istenséggel és hagyják, hogy az tanácsolja, gyógyítsa, vezesse és félrevezesse őket. Mindegy, hogy ezt az istenséget hogyan nevezik: tudattalannak, lélekrésznek, részszemélyiségnek, vagy egyenesen sátánnak. A hipnózis valójában egy spirituális gyakorlat, ami az embereket spirituális világokkal és hatalmakkal hoz ill. hozhat kapcsolatba. (vö. Eberwein/Schütz)

Keresztyén szempontból nézve a hipnózis egy okkult-gyakorlat, amelyik kapunyitás lehet a sötétség birodalma és hatalmai felé. Meglepő tény, hogy a hipnózis irodalma megerősíti a bibliai megközelítést. A „tudattalan” újra meg újra arra hajlik, hogy Sátánként leplezze le magát, sátáni arcot öltve jelenik meg, mindig vezetni akarja a klienseket, le akar mindenkit győzni és rabbá kíván tenni mindenkit, valamint mindig azzal fenyeget, hogy a pácienseknek kárt okoz, ha nem engednek neki. (Eberwein/Schütz, 182.oldal)

V. Kritika

a) Az idevonatkozó hipnózis irodalom áttekintése egyértelművé teszi, hogy a lazító-, légzőtechnikák, fantáziautazások és vizualizációs gyakorlatok, meditáció és jóga, figyelem- és koncentrációs gyakorlatok egytől-egyig hipnózis-technikák. A hipnózis módosult tudatállapotba juttat, ami megnyitja az ajtót láthatatlan világok és hatalmak előtt. A hipnózis-irodalom felfogása szerint transzban találkozások jöhetnek létre horrorisztikus lényekkel ill. testenkívüli tapasztalatokra lehetséges szert tenni. Az említett lényeket legtöbbször ijesztőnek, gonosznak, fenyegetőnek, destruktívnak írják le. (Eberwein/Schütz, 168.oldal)

b) Mindezen túlmenően a hipnózis logikája magába foglal számos mágikus és mediális gyakorlatot, melyek által az érintettek láthatatlan lények tudása, tanácsa, segítsége részeseivé lehetnek: Ezeket a lényeket félrevezető módon „tudattalannak” vagy „részszemélyiségnek” nevezik. Más szavakkal: transzállapotban a tanulók bizonyos körülmények közt arra kényszeríttetnek, hogy elhagyják testüket és rémületet kiváltó alakokkal találkozzanak. Ez bűntény gyermekeink ellen, akik nem tudnak védekezni ezen praktikák ellen.

c) A hipnózis gyakorlása a hipnózis tilalmába ütközik. Ezért azok a tanárok, akik hipnotizálják a diákjaikat, bűntényt követnek el. (a szerző a német törvényekre hivatkozik, miszerint a tanulókat nem szabad hipnotizálni, más tudatállapotba vinni. (§240 St GB) A Bayor Állami Jogi Minisztérium hivatalos levélben közölte, hogy „hipnózis alkalmazása az érintett fél egyértelmű engedélye nélkül nem engedélyezett.” ez azt jelenti, hogy az iskolai hatóságok, a tanárok büntethető cselekedetét tűrik, sőt ilyenek elkövetésére bátorítják őket, amikor és amennyiben olyan új nevelési programokat alkalmaztatnak velük, melyekben helyet kapnak hipnózis-gyakorlatok. (Bewegte Schule, Sinnesschulungen, szenvedély- és erőszak megelőzési program, anti-agressziós tréning stb.) Ráadásul a hipnózis nem csupán a kényszerítés tiltott eszköze, hanem a testi sértés egyik formája is.

d)A hipnózisok testileg és lelkileg is megbetegíthetnek. A lelket összezavarják, depresszióba sodorhatnak, pszichiátriai kezelést igényló károkat okozhatnak, sőt, öngyilkosságot is kiválthatnak. A hipnózisok veszélyességét jelzik azok a biztonsági óvintézkedések, amik gyakorlását megelőzik (pl. nyugodt, zavarmentes tér) és az egyértelmű utalások a gondos és alapos visszahozatali rituáléra, melyek valójában a testbe való visszatérést hivatottak biztosítani. (Gerl, 124. 126.129 oldal) Ha a tanulók, avagy az ő lelkük, ill. asztraltestük csak részben tér vissza a testükbe, az a legsúlyosabb következményekkel járhat.

Ezen túlmenően a hipnózis szakértők világosan utalnak a hipnózis veszélyeire. Sheehan biztonsági előírásokra utal a hipnózis utáni epilepszia és autóvezetés kapcsán. (im. 56.oldal) Bongartz/Bongartz a hipnózis után bekövetkező zavarokra utalnak. Említik, hogy a hipnotizáltak veszélyhelyzetben vannak ha laikus hipnotizőr kezeli őket. (im. 89.oldal). Gerl, az önmagának feltett kérdést, miszerint a hipnózis veszélyes-e, egyértelmű igennel válaszolja meg. (126.oldal) A hipnózis után kábultság, érzékelési- és gondolkodási zavarok (Eberwein, 124.oldal), fejfájás, rosszullét, szédülés következhet, elegészen pszichikai zavar kitöréséig, sőt, pszichózisig fajulhat a dolog. (uott 138. oldal). Hipnotikus kezelések után bekövetkező depressziókról, mágikus és antiszociális cselekedetről, pánikszerű félelmekről, és kényszerekről is idézhetők beszámolók. (uott 141.oldal). „Ilyen esetekben fennáll annak veszélye, hogy a páciens megszakítja a kezelést, önmagában vagy másokban kárt okoz, rohamot kap, vagy öngyilkosságot kísérel meg.” (uott 141.oldal) „Előfordulhat az is, hogy... hipnoszuggesztív módon befolyásolt emberek szándékosan vagy önkéntelenül testi vagy lelki károkat okoznak másoknak.” (139.oldal)

J. Oertli – egy modern sámán – aki az említett technikákat használja, (nyugodt hely, szemek becsukva, lazítás, légzéskontroll, koncentráció) még világosabban beszél: „A spirituális világba tett figyelmetlen lépések tragikus következményekkel járhatnak. Vannak ott gonosz elemek, akik nem segítenek, hanem kárt okoznak nekünk. Ismerek olyan eseteket, amikor elővigyázatlan emberek képtelen voltak a mi világunkba való visszatérésre, mások részben munkaképtelenné váltak és/vagy pszichiátriai kezelésre szorultak.” (Das schamanische Praxisbuch. München 1996. 39 .oldal)

e) A hipnózisok nyilvánvaló módon a legrosszabb és legtartósabb formái az ember elleni erőszaknak. Rosszabbak és tartósabbak, mint mint a testi fenyítés normális formái. Ez a kényszer és erőszak nem testi, hanem metafizikai természetű.

Képzelje el, hogy tanárok közlik a szülői értekezletre érkező szülőkkel, hogy a tanulókat testen kívüli lélekutazásokra lelkesítik, s magyaráznák, hogy az, hogy a lelkük rövid időre elhagyja testüket egészen normális és veszélytelen dolog. Azután elmagyaráznák, hogy , hogy szeretnék, ha tanulóik egy láthatatlan „ szellemi vezetővel” élnének, aki feltétlen engedelmességet kíván tőlük és soha nem hagyja el őket! (Eberwein/Schütz, 186-oldal) Vajon hogyan válaszolnának a szülők? Mit válaszolnának, ha tudnák, hogy a testen kívüli lélekutazás, a mágia és boszorkányság központi alkotórésze (vö. Franzke, R.: Magie. Lage 2008) Hogyan válaszolnának, ha tudnák, hogy a sámánok félnek a testen kívüli utazás veszélyeitől s ezt a vállalkozást többnyire meghagyják az asszonyoknak? (vö. Franzke, R.:Schamanismus. Lage 2008)

Valóban ezt akarják a tanárok? Hosszú, akadémiai tanulmányok vannak mögöttük, minek során tájékozódniuk kellett és lehetett a modern tanítási módszerek és pszichotechnikák tárgyában. Én magam az ötvenes-hatvanas években jártam iskolába Berlin-Neuköln-be. Nem emlékezem arra, hogy tanáraim akárcsak egyszer is testileg fenyítettek volna, vagy hogy részükről valamilyen erőszakot szenvedtem volna. A tanulók akkoriban teljes védelmet élveztek az iskola és tanárok által. Manapság viszont a gyerekek és fiatalok egyre növekvő mértékben vannak kitéve az erőszaknak iskolatársaik részéről. S ehhez kapcsolódnak az erőszak új formái. (hipnózis, lazító gyakorlatok, fantáziautazások) Az erőszaknak ezek az új formái nem a szülők részéről indulnak, hanem az iskola részéről. Sok gyermeket beteggé tesznek, kiváltképpen ha a szabadidejükben újabb hipnózisgyakorlatokat sajátítanak el computer-játékokkal, play-station-nal vagy telefonnal.

A gyermeki lélek ilyesforma megtámadása nem marad következmények nélkül: „amit vetettünk, azt aratjuk”. Mindez sok fájdalmat idéz elő s mérhetetlen árat fizetünk érte. (pl. a betegpénztárnál) Még rosszabb az a tény, hogy e sérülésekből nincs gyógyulás, hiszen a hipnózis által okozott károkat, hipnózissal akarják legyőzni, tekintve, hogy csaknem mindegyik pszichoterápia hipnózissal dolgozik (Eberwein/Schütz, 33.oldal), ami aztán a betegeket még inkább megbetegíti s depresszióba, esetleg még öngyilkosságba is kergetheti. Ezt tapasztaljuk számos élsportolónál, akik teljesítményüket hipnózis-technikák alkalmazásával akarták megnövelni (mentál-tréning)s a végén pszichikailag megbetegedtek és/vagy öngyilkosságot követtek el. Érdemes volna egyszer az iskolai ámokfutók hátterét is megvizsgálni ebből a szempontból. Csakhogy ezt megakadályozzák a törvények és a pszichológusok, akik nyilvánvaló szövetségben állnak a „tudattalannal”. Afrika több országában (pl. Kenyában) nem alkalmaznak hipnózist az iskolai oktatásban. Ott – a sokkal nagyobb stressz alatt álló gyerekek – énekelnek és táncolnak, lazításképpen és ezektől sokkal vidámabbak s nem depresszívek. (vö. www.didaktikreport.de/Bildung in Kenia)

f) Az iskolai oktatásban alkalmazott hipnózis a „terápia- és gyógyítási tilalomba” (Therapie- und Heilverbot) ütközik. A hipnózist terápiás és gyógyító célokra használják és ezek nem tanítási segédletek és nem tanítási módszerek. A tanároknak a gyerekeket nem szabad sem terápiának alávetni és nem dolguk, hogy gyógyítsák őket!

g) A hipnózis alkalmazása a hit- és vallásszabadság alapjogaiba ütközik, így megszegése az indoktrináció- és misszionálási tilalomnak. A hipnózisok a spirituális és vallási jellegű indoktrináció, kényszertérítés eszközei. A tanároknak nem szabad ilyesmit alkalmazniuk. Bemutathatják a pszichotechnikákat, de nem alkalmazhatják őket. Amint arra a második fejezetben rámutattam, a hipnózis-irodalom egy sor problémás alapeszmét és alapfeltevést tartalmaz: pl. azt tanítja, hogy létezik egy láthatatlan felsőbbrendű lény (wesenheit) aki személyes és mintegy isteni vonásokkal rendelkezik, s akitől tanácsot és segítséget lehet kérni és várni. A diákokat pedig arra hívják, hogy ezzel a valakivel vegyék fel a kapcsolatot, kommunikáljanak és kooperáljanak vele, anélkül, hogy a tanulókat felvilágosítanák e személy kilétéről és valódi jelleméről.

h) A neves pszihoterápeuta, Tepperwein a hipnózissal kapcsolatban utal bizonyos kontraindikációkra. Kérdés, hogy egy tanár hogyan tudja felismerni a diákjainál azokat szóba jöhető pszichikai problémákat s egyáltalán van-e joga arra, hogy ilyen lelki betegségek után kutasson? Végül Tepperwein hangsúlyozza, hogy senkit nem szabad hipnotizálni, akinek „vallási kifogásai” vannak ezellen. (im. 129.oldal) Erről az iskolák vezetősége és tanárok nem tudnak semmit. Az iskolákban gyakorlatilag minden egyes diákot váűlogatás és megkülönböztetés nélkül hipnózisnak vetnek alá, akár tudnak róla, akár nem, akár akarják, akár nem, akár betegek, akár nem, akár hisznek-e másban, akár nem.

Németországban csak az végezhet hipnotizálást, aki orvosi, vagy pszichológiai diplomával bír, vagy végigcsinálta a továbbképzési tanfolyamot. LeCron írja: „Kétségtelen, hogy a hipnózis alkalmazása veszélyekkel jár.” (im 85.oldal) Alman/Lambrou azt ajánlják, hogy „soha ne engedje meg egy szakképzetlen embernek, hogy hipnotizálja.” (im. 32.old)

Aki követi ezt a tanácsot és a megbetegítő és jogellenes praktikáknak ellenáll, azt Németországban diszkriminálják, ellehetetlenítik és hovatovább üldözik, mint azt a otthonoktatás (Hausschulfamilien) példája mutatja. A német hatóságok láthatóan azon az állásponton vannak, hogy senki ne vonhassa ki magát az említett hipnotizáló és ezoterikus gyakorlatok alól. Aki a gyermekét otthon akarja tanítani, hogy gyermekét védje a beteggé tevő, életveszélyes, és hitellenes gyakorlatoktól, az súlyos büntetésekre (pénzbírság, börtön, gondoskodási jog (Sorgerechtsentzug) megvonása) számíthat. Eközben azok a bankárok és politikusok, akik a népet milliárdokkal károsítják meg, semmit nem kockáztatnak...

VI. Bibliai-keresztyén szempontok

a) Bibliai-keresztyén szempontból párhuzamok és egyúttal mélyreható különbségek állapíthatók meg a hipnózis és bibliai hit vonatkozásában. A keresztyén hitben létezik Isten és létezik az ellensége. A keresztyének Isten tanácsát kérik, Őt hívják segítségül, míg a nem hívők a bajban - ha emberi eszközök nem segítenek – más istenekhez, istenségekhez fordulnak. A keresztyének Istenhez imádkoznak, míg a hipnotizőrök szóbeli formulákat (szuggesztiók) s belső képeket (vizualizáció) használnak; Isten beszél a keresztyénekhez az Ő Igéje által, míg a nem hívők más hatalmakra figyelnek akik „belső hangokat”, „belső képeket”, ingát, izomfeszüléseket s egyebeket küldenek; a keresztyének számára Jézus Krisztus az Istenhez vezető ajtó; míg a transzban csak egy ajtó nyílik meg: a sötétség hatalmához vezető ajtó, amint azt a mágia, boszorkányság, sámánizmus és ezoterika irodalma ékesen tanúsítja.

b) Isten mindenható, mindentudó, bölcs és jó; Isten szeretet. Az ellensége viszont ellenséges és agresszív; csak azért jön, hogy lopjon, öljön, romboljon. (vö. János 10,10) Ezért nem csoda, hogy a németek, különösen a gyerekek és fiatalság, egyre agresszívebb. Miközben a hipnózis és ezoterika elnyomják a valódi (!!) keresztyénséget, aközben a keresztyénség egy része átveszi a hipnózist, ezoterikus és mágikus praktikákat. Ennélfogva egyre több keresztyén körben találkozunk azzal, hogy nem az Isten Igéje és a Szentlélek áll a központban, hanem mindenféle pszichotechnikák. A németek agresszivitása az orvosnál, kórházakban, iskolákban még inkább feltűnik annak, aki Afrikából (pl. Kenya) tér vissza hazánkba. Ez minden esetben egy szabályszerű kultúrsokk. Kenya iskoláiban nem találkoztam erőszakkal; az orvosok és kórházi alkalmazottak feltűnően barátságosak. A nevelés keresztyén alapokon nyugszik, a német iskolákban viszont a keresztyén nevelést kirekesztették s önneveléssel, meditációval, csoportmunkával, erőszak megelőzési programmal, anti-agressziós tréninggel pótolták, vagyis hipnózissal, lazító gyakorlatokkal, fantáziautazásokkal dolgoznak. S közben panaszkodunk az egyre gyakrabban tapasztalható fiatalkori erőszakkal kapcsolatban, akik közül többen arra hivatkoznak, hogy „belső képek”; „belső hangok” (vö. „kozmoszból érkező hangok” - ARD 2010. február 15.) hatására követik el erőszakos tetteiket... Talán valaki komolyan veszi ezeket a jelzéseket és ráébrednek hogy a tanárok azok, akik működésükkel éppen ebbe az irányba inspirálják a diákokat! Hiszen a módosult tudatállapotban a diákoknak belső képeket kell látniuk, belső hangokra kell figyelniük. Éppen ez a hipnózis, lazítótechnikák és fantáziautazások célja és értelme!

c) Isten igaz és Lelke az „igazság Lelke”. Az Isten ellensége pedig a „hazugság atyja”, hazug lélek. Ez a „hazug lélek” érzékelhető akkor, amikor a hipnózis pártolói és népszerűsítői azt állítják írásaikban, hogy a hipnózis nem mágia, akarata ellenére senkit nem hipnotizálnak, hogy senkit nem kényszerítenek olyan dologra, amit az illető nem akar. A hipnózis irodalma éppen az ellenkezőjét bizonyítja. Ezt olvassuk pl. Tepperwein tollából: „Kényszert érez mindannak megtevésére, amit mondok.” (im 72. oldal) „Mindez behatol a tudattalanjába és aszerint fog cselekedni.” (im. 77. oldal)

d) Isten megelégszik a szívből származó hétköznapi beszédmóddal, míg ellensége a szuggesztiókra, a szabványosított klisékre esküszik, amiknek rövidnek, találónak és pozitívnek kell lenniük!

e) Isten nem kíván a kegyelemért ellenszolgáltatást , az ellensége viszont előbb-utóbb egy viszontszolgáltatást kíván, behajtja segítségének árát. Az ár lehet az ember egészsége, de akár az élete is. Ahogy a hipnózis irodalma is jelzi, a hipnózis depressziót válthat ki, pszichiátriára juttathat, vagy öngyilkossághoz is vezethet. Egész Németország szomorkodik bizonyos személyek miatt, akik súlyos depresszióval küzdöttek hiába kezelték őket pszichiáterek és végül vonat alá vetették magukat. Természetesen el kell fogadnunk a depresszív embereket, de vajon miért nem beszélhetünk nyomorúságuk valódi okairól? Az összes élsportoló hipnózissal dolgozik, amit „mentális tréningnek” neveznek. De ahelyett, hogy a hipnózisok és mentális tréning következményeiről beszélnénk, hazug szólamokkal traktálnak minket a konkurencia-stresszről és a csődfélelmekről... Egyetlen sporthírek sem szól az élsportolók mentális tréningjéről – ez mélységes titok. (így Martin Schmidt, ARD) Edzők, pszichológusok, politikusok, újságírók, a feleség is elhallgatja az igazságot. Ugyanakkor alapítványt hoznak létre a depresszió kutatásának segítésére... Micsoda képmutatás. Mindenesetre az iskolai hipnózisok veszélyességére figyelmeztet az utalásban szereplő eset is!

f) Isten a mi URUNK és nem szolgánk, rabszolgánk; míg az ellensége az ember alázatos szolgájává teszi magát, miközben teljes engedelmességet is vár az embertől. Istent szabadságot ad az embernek (követi vagy nem), az ellensége rabbá teszi az embert. Felvetődik a kérdés, hogy kicsoda az a bizonyos „Mister X”, akinek sok jellemvonása megegyezik a bibliai Gonosszal, s aki oly szívesen mutatkozik be sátánként, sátánpofával.... Az biztos, hogy nem egy levált és „önállósult lélekrész”, „rész-személyiség”. Ez a legelképesztőbb ötlet, amivel a pszichológia - ami már régen elhagyta a tisztességes, empírikus-analitikus tudomány alapját - valaha kigondolt. Az ember csak csóválja a fejét, amikor hallja, hogy modern tudósok (olykor álruhás sámánok) mi mindent találnak ki és terjesztenek.

De bárhogy is van, a Biblia azt mondja, hogy csakis Istenhez forduljunk és ne forduljunk más istenekhez. Istennel kell kapcsolatot felvennünk, őt kell segítségül hívni, az ő tanácsát kell kérni és nem legádázabb ellenségét kell felkeresni. Időközben kiderült, hogy az iskolákban alkalmazott hipnózisok, mindenekelőtt egy keresztyénellenes missziós program elemei, amik ráadásul a diákoknak testi és lelki károkat okoznak és összezavarják lelküket. Ezt bizonyítják a hipnózisról szóló könyvek,ill. terápeuták és hipnotizáltak tapasztalatai is. A bemutatott horrorisztikus utazásokat és tapasztalatokat egy értelmes és lelkileg egészséges ember sem kívánhatja és fogadhatja el.

g) Az egész világra kiterjedő hipnózisközösség voltaképpen egy vallási irányzat, amelyik a maga hitéből származó gyakorlatait, hitüket egy természetfeletti szuperhatalomban támadólag terjesztik. Intoleránsak és tekintélyelvűek. Nem tűrnek maguk mellett már hitrendszereket és alapvetően minden tanulót kényszeríteni akarnak eszméik és gyakorlataik elfogadására és gyakorlására. Nem tűrik, hogy hívő keresztyének, Istennél keressék gyógyulásukat és Őt hívják segítségül, s az imádságot használják kommunikációs eszközként. Velük ellentétben a keresztyének mérhetetlenül és feltűnően óvatoskodók. Ahelyett, hogy „só és világosság” volnának s beszélnének hitükről, a személyes Istenről, aki segítséget ígér az embereknek, hallgatnak és hagyják, hogy gyerekeiket hipnotizálják! Pedig a hipnózissal és képviselőivel való vita során egyértelmű lehetőségük nyílna arra, hogy a láthatatlan Istenbe vetett hitükről, annak áldásos következményeiről bizonyságot tegyenek.

A hipnózisközösség hitvallása

1) Hiszek egy természetfeletti erő- és ismeretforrásban, egy láthatatlan barátban, segítőben és tanácsadóban, aki személyes és isteni jellemvonásokkal rendelkezik; mindenható, mindentudó, tisztességes, segítőkész és jó. Ez az istenség bennem lakik, legbensőbb lényemben. Ezt az istenséget „tudattalannak” nevezem, vagy tudatalattinak vagy részszemélyiségnek.
2) Hiszem, hogy én vagyok az, aki módosult tudatállapotban ajtót nyithatok ehhez a láthatatlan barátomhoz.
3) Hiszem, hogy én befolyásolhatom és megváltoztathatom a világot (életkörülményeket, egészségi állapotot, magatartásmódot, szokásokat) az én elképzeléseimmel és kívánságaimmal – egyes-egyedül a gondolataim, szavaim és/vagy belső képek erejével s hatalmával.
4) Hiszem, hogy az én láthatatlan barátomat és segítőmet szóbeli formulák (szuggeszciók) és belső képek (vizualizáció) által megszólíthatom, megbízhatom és programozhatom.
5) Hiszem, hogy láthatatlan barátom és segítőm képes hozzám „beszélni”, például belső képek (látomások, vizualizációk); belső hangok; gondolati inspirációk; ideomotorikus ujjmozgások; meghatározott kéz- és karmozdulatok; meghatározott inga mozgások, automatikus írás által.

VII. Összefoglalás

a) A hipnózis különböző formái nem tanulási és tanítási segédletek, nem lazítási eljárások és nem koncentrációs segítségek. A hipnózisok spirituális és mintegy vallásos gyakorlatok. Azok a lazítási gyakorlatok, amikkel gyerekeinket az iskolai oktatáson belül és azon kívül traktáljuk, valójában hipnotikus és spirituális gyakorlóprogramok, amik arra hivatottak, hogy a gyerekeket képessé akarják tenni arra, hogy önhipnózist gyakoroljanak annak érdekében, hogy spirituális tapasztalatokra tegyenek szert. E cél érdekében a média, tanárok, pedagógiai könyvek és betegpénztárak egy felelőtlen stresszhisztériát terjesztenek országunkban. Valójában a gyerekeink a mi általános iskoláinkban egyértelműen kevesebbet tanulnak, mint más országok és kultúrák iskolásai. Kenyában pl. a tanulóknak az első és második osztályban több, mint 70 tesztet kell megírniuk, melyek 30 vagy több kérdésből állnak. Ott nem beszél egy diák sem a stresszről. Másfelől az éneklés, tánc és sportoktatás járul hozzá a stressz leküzdéséhez.

b) A hipnózis különböző formái a gyermekeinket beteggé és depresszívvé tudják tenni. A gyerekeknek joga van egy erőszak- és hipnózismentes iskolához! A hipnózis különböző formáit nem kell kitiltani az iskolákból, mert már ki vannak tiltva. Németországban, ahol oly gyakran felhívják a figyelmet a harmadik világban élő gyermekek szomorú helyzetére, a gyerekek jogait és méltóságát alapvetően megsértik, mégpedig mindenek előtt az iskolákban. A harmadik világ országaiban sehol nem kell a gyerekeknek fantáziautazásokat, lazító technikákat és hipnózist gyakorolniuk. Ezt az ott élő szülők, iskolai hatóságok nem hagynák.

Figyelmeztetés

Vigyázzanak magukra és gyermekeikre! Óvják magukat és gyerekeiket – egészségüket és jó közérzetüket! Nem higgyenek a média lenyűgöző ígéreteinek a hipnózis kapcsán. Kerüljenek mindenféle hipnózistechnikát! (pl. autogén tréning, transcendentális meditáció) Kerüljenek rituális helyeket, időpontokat, cselekményeket és testtartásokat, standardizált lazító- és légzőgyakorlatokat, az érzékszerveikkel való érzékelés leárnyékolását, a valóságtól való elfordulást és az álom- és fantáziavilághoz való odafordulást, a fantázia-utazásokat, más helyekre és korokba, világokba való kirándulásokat, a vizualizáció begyakorlását, a teljes koncentrációt egy pontra, az imitációt és teljes identifikációt (állatokkal, szobrokkal stb.), különleges szembeállításokat és mozgatásokat. Tartsák magukat távol a jógától, tai-chi-től, Qi Gong-tól és egyéb gyakorlatoktól. Mondjanak le a különböző koncentrációs gyakorlatokról, emlékezet-edzés, komputer-játékok, telefonos játékok, play-station... Menjenek kirándulni!

Ne hagyják magukat megtéveszteni: soha ne kapcsolják ki józan értelmüket, a racionális analitikus gondolkodásukat, az elgondolkodást, az erkölcsi ítélethozatalt és értékelést. Kerüljék a zavaros-szétfolyó szövegek tanulmányozását. (pl. R.M. Rilke)

Legyenek óvatosak, ha egy meleg takarót, meleg zoknit használnak, ha kényelmesen elhelyezkednek, a fényt visszaveszik, vagy egy illatgyertyát gyújtanak, felvesznek egy speciális testhelyzetet, lefekszenek s becsukják szemüket... Soha ne használjanak szuggeszciókat, mantrákat (ez utóbbiak távol-keleti istenségek nevei is lehetnek)

Tájékozódjanak gondosan az újabb és újabb hipnózis-technikák felől. Ha Önt vagy gyermekét hipnózisra kényszerítik az iskolában, a kiképzések, v agy továbbképzések során, az üzemben, gyárban, rehabilitációkon, vagy bárhol máshol – hagyják figyelmen kívül a felhívásokat, csináljanak úgy, mintha, de ne csinálják. Ez egy szükségintézkedés az egészség és hit megtámadásával szemben. Egyébként nincs ok a pánikra. A legtöbb hipnózis- és lazítótechnikától nem kell félni ha csak itt-ott bukkan fel és nem vezet módosult tudatállapotba. Az ismétlődés és kényszer esetén fel lehet lépni a tanár ellen ( § 240 St GB; § 32 II StGB) A törvényekre hivatkozva a szülőknek joga van a gyermekeiket kihozni egy hipnózis-gyakorlatról anélkül, hogy ezzel büntettet követnének el. ( §32 I)

Sok szervezet és alapítvány létezik, mely a gyermekek jogait védelmezi, de sajnos egyik sem folytat kampányt az iskolákban alkalmazott kényszer-hipnózis ellen. Szinte nincs egy német sem, aki a gyerekek jogáért szállna síkra, egy erőszak- és hipnózismentes oktatás érdekében. Maguk a tanulók és gyermek- és tanuló – parlamentek is figyelmen kívül hagyják ezt a témát.

Jegyezze meg:

A szuggeszciók NEM a tudattalanba, az emberi lélek egy részébe hatolnak, hanem a tudattalanhoz fordulnak, egy személyes istenséghez, a modern pszichológia istenségéhez.

A hipnózis különböző formái NEM az emberi lélekben elrejtett tudattalant teszik tudatossá; a hipnózisok összekötik a pácienst és interaktív adótoronnyal, ami a kívánt filmeket képes kivetíteni a páciens belső képernyőjére. Ezek lehetnek igazak és hamisak.

Gondolatok, szavak és/vagy belső képek NEM képesek arra, hogy a valóságot befolyásolják, megváltoztassák; gondolatok, szavak, belső képek egy személyes, mintegy isteni személyiségnek szóló parancsok, aki ránk, vagy a valóság egyes részeire hatást tud gyakorolni.

Modern hipnotikus indukciók gyakorolhatóak úgy, hogy a kliensek azt nem veszik észre. Az irodalom tájékoztat arról, hogy a kliensek sokszor nem tudták, hogy ők átmenetileg transzba estek. (Eberwein, 103.oldal)

A hipnózis különböző formái befolyásolhatnak bennünket és magatartásunkat, manipulálhatnak, anélkül, hogy tudatában volnánk.

Nincs strukturális különbség a mások által véghezvitt és önmagunk által véghezvitt hipnózisok közt. AZ első esetben a terápeuta mondja a szuggeszciókat, a második esetben a kliens maga.

A hipnózis mindegyik formája veszélyes és elvetendő; nincs különbség minősített és minősítetlen hipnózisok közt. Mindegy, hogy pszichológus agy egy sarlatán természetgyógyász alkalmazza.

Nem a terápeuta az, aki a pácienst manipulálja, hanem a „tudattalan”. A terápeuta csak parancsot ad. A szuggeszciók minden esetben a „tudattalanhoz” és nem a pácienshez szólnak.

Irodalom

Alman/Lambrou: Selbsthypnose. Heidelberg 2009

Bongartz/Bongartz:Hypnose. Reinbeck b. Hamburg 1996

Chertok, L.:Hypnose. Frankfurt a. Main 1993

Eberwein,W./Abenteuer Hypnose. München 1996

Eberwein/Schütz: Die Kunst der Hypnose. Paderborn 1997

Franzen/Müller: Hypnose – heilen in Trance. München 1996

Fricker/Butler: Hypnotherapie. Köln 2004

Gerl, W.:Moderne Hypnose. Hilfe durch das Unbewusste. Stuttgart 1998

LeCron, L.:Fremdhypnose – Selbsthypnose. Kreuzlingen 1973

Revenstorf/Zeyer: Hypnose lernen. Heidelberg 1997

Sheehan, E.: Selbsthypnose. Padernborn 1996

Tepperwein, K.: Die hohe Schule der Hypnose. Kreuzlingen 1977

Oertli, J.: Das schamanische Praxisbuch. München 1996

Elmélyítésre javasolt irodalom

Franzke, R.: Vorsicht! Hypnose. Hannover 2003

Franzke, R.: Stilleübungen und Fantasiereisen. Hannover 2008

Franzke, R.:Meditation und Yoga. Hannover 2002

Fordította:
Sípos Ete Zoltán

Forrás:
www.didaktikreport.de

Publikálva:
2013. május 15.

A témával kapcsolatos másik írás:
A keleti meditáció és a keresztyénség

A Biblia Szövetség állásfoglalása a közoktatásban kötelező bevezetésre tervezett relaxációról.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség