Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Az első öt év

Az 1929. év első rendes presbiteri gyűlését még a szegedi református egyházközség tanácstermében tartották. Ezen a gyűlésen Teleki Sándor - mint megválasztott lelkésze az újszegedi gyülekezetnek - átvette a lelkész-elnöki tisztet Bakó László adminisztrátor-lelkésztől. Mivel Felsőpusztaszer ekkor még a kiskunfélegyházi egyesült protestáns egyházközség szórványaként volt nyilvántartva, kérték az egyházi felsőbb hatóságokat, hogy azt hivatalosan is az újszegedi missziói egyházközséghez csatolják, ugyanis közigazgatásilag Kistelekhez tartozik, ami viszont az újszegedi egyházközség részét képezi. Ezen felül Kübekháza és Klárafalva csatolását is kérvényezték. Megállapították a lelkész személyi járandóságait, és Bakos Mihályt megválasztották egyházfinak, valamint engedélyezték a lelkésznek adományok elfogadását a berendezési tárgyak beszerzése végett.1

A lelkész beiktatására 1929. február 3-án került sor. A békésbánát egyházmegyei esperes, Harsányi Pál, február 2-án este érkezett Szegedre, ahol a presbitérium fogadta. Másnap délelőtt 10 órakor került sor Teleki Sándor lelkészi hivatálába való beiktatására. Az esperes imája és beiktató beszéde után az új lelkész prédikációja és áldása zárta az ünnepi istentiszteletet. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy helyre szóló jegyeket kellett kiosztani a résztvevőknek. Az ünnepség után közös ebéd következett a Tisza Szállóban.2 Az istentisztelet utáni díszgyűlés jegyzőkönyvi formában is megörökítette a beiktatást.3 A jeles ünnepségről az Egyházi Híradó is megemlékezett. Bakó László a szegedi gyülekezet lelkésze vezércikkben méltatta, hogy a beiktatáson Karácsony Guidó újszegedi katolikus plébános is jelen volt, és a szegedi katolikus egyház üdvözletét tolmácsolta. A cikk írója ezzel hangsúlyozta, hogy Csonka-Magyarországnak a felekezetek közötti békére van szüksége.4 A beiktatás napját a szegedi református énekkar Teleki Sándornak adott esti szerenádja zárta.5

A március 5-én tartott presbiteri gyűlés alkalmával elhatározták, hogy a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumtól 1000 pengő rendkívüli kölcsönt kérnek, melynek egy részét kertrendezésre és a telefon bevezetésére fordítják.6

A Szegeden is működő Keresztyén Ifjúsági Egyesület március 15-i ünnepségét már az újszegedi gyülekezet imaházában tartotta.7

Ebben az évben került sor az első konfirmációra az új gyülekezetben. Kisteleken és Újszegeden tartották meg a vizsgával egybekötött ünnepélyes fogadalomtételt.8

Június 16-án Újszegeden is megemlékeztek Horthy Miklós kormányzó születésnapjáról, mint sok helyütt máshol is az országban. Vallásos délutánt tartottak, melynek keretében Baksy Andor református tanító tartott felolvasást.9 (A vallásos délután olyan alkalom volt, melyen rendszerint igehirdetés, szavalatok, énekek, zeneszámok hangzottak el.)

Július 6. is fontos eseménynek tekinthető a gyülekezet életében, mivel ezen a napon kötött házasságot Teleki Sándor Kovács Margit újpesti állami hitoktatónővel.10 Az ifjú feleség odaadó és lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy az egyházközség területén megkezdődött a gyermekek közötti hittanórán kívüli tevékenység is. Az úgynevezett vasárnapi iskolák és gyermekistentiszteletek megszervezése az ő nevéhez fűződik. Ezeken az alkalmakon a gyerekek számára is könnyen érthető módon mondták el a bibliai igazságokat.

A tiszántúli egyházkerület részéről az egyházközség hivatalos elismerése csak 1929. júliusában történt meg. A presbitérium elhatározta, hogy mivel az 1928-as év folyamán Algyőn és Tápéi-réten nem volt hitoktatás, ezért szeptembertől még szélesebb körben gondoskodnak a külső területek hitoktatásáról. Újszegeden és Somogyi-telepen pedig rendszeresítik a vasárnapi iskolát.11

A missziói munka hatékonyságának érdekében belmissziói bizottságok felállításáról határozott a presbitérium. 1929. szeptemberében már arról értesülhetünk, hogy rendszeres hitoktatást végeznek Újszegeden, Somogyi-telepen, Aigner Károly-telepen, Klebelsberg-és Kecskés-telepen, Újszőregen, Szőregen, Deszken, Kiskundorozsmán, Kisteleken. Hogy milyen erős volt a missziói tudat a presbitérium körében, és mennyire komolyan gondolták a két hónappal korábbi határozatukat, jelzi az a tény, hogy Algyőt és Tápéi-rétet is bekapcsolták a hitoktatásba. Így már csak a tanyai iskolákba járó néhány elemista diák maradt ki a hitoktatásból. Az egyházközség megszervezésétől kezdve pénzügyi gondokkal küzdött, ezért már 1929. folyamán Özvegy György javaslatára kamatmentes kölcsönt ajánlottak fel a presbiterek saját vagyonukból.12

1929. októberétől már a vasárnapi iskolai oktatás is megkezdődött Újszegeden és Somogyi-telepen, melyet Teleki Sándorné tartott kéthetente.13

1929. október 31-én, a reformáció ünnepén, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) az újszegedi imaházban emlékezett meg Károli Gáspár születésének 400. évfordulójáról.14

Az egyházközség működésének az első évétől kezdve rendszeresen tartottak karácsonyfa-ünnepséget a gyerekeknek Újszegeden és Somogyi-telepen. Ezeken az alkalmakon a gyerekek énekkel és szavalatokkal szerepeltek, a gyülekezet pedig ajándékokkal látta el őket.15

Az eredményesebb missziói munka érdekében belmissziói bizottságok felállításáról határozott a presbitérium Újszegeden, Somogyi-telepen, Deszken, és Szőregen. A bizottságok tagjai a helyi presbiterekből és pótpresbiterekből, a helyi egyházközségi közgyűlési tagokból és póttagokból, valamint azokból a helyi férfiakból és nőkből kerültek ki, akik már addig is részt vettek az egyházi munkában. A tagok száma: Újszeged és Somogyi-telep 35-35 fő, Szőreg és Deszk 12-12 fő. A bizottságoknak évenként jelentést kellet tenni munkájukról a presbitériumnak. A korábban kérvényezett két szórvány, Kübekháza és Klárafalva, csatolása is ekkor történt meg.16

Az újszegedi belmissziói bizottság például már egy hónappal a határozat után működni is kezdett, és 1930. február 2-án megtartották első szeretetvendégségüket valamennyi újszegedi protestáns részére. Ebből az alkalomból dr. Bartók György főgondnok tartott előadást az őskeresztyének szeretetvendégségeiről, és rámutatott annak felújítására és áldásaira. Szavalatok és zenei számok színesítették az összejövetelt, melyen Kutas Kálmán evangélikus lelkész tartott bibliamagyarázatot.17

Az 1930. március 9-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvében is megemlékezett vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóságának 10. évfordulójáról, és ebből az alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottak.18

Ebben az időben zajlott a reformátusok között az a vita, hogy az úrvacsorai bort a lelkész közös kehelyből vagy külön kiskelyhekből szolgáltassa-e ki a híveknek. Ebben a kérdésben a presbitérium dr. Bartók György javaslatára kompromisszumos megoldást választott. Higiéniai okokból bevezették az úrvacsorai különkelyheket, de a közös kehely is használatban maradt.19 Az érvekről és ellenérvekről érdekes vita alakult ki a szegedi reformátusok között az Egyházi Híradó lapjain.

Elhatározták, hogy a Somogyi-telepen, Deszken és Szőregen építendő imaterem illetve gyülekezeti ház céljaira miniszteri engedélyt kérnek országos gyűjtés rendezésére. A növekvő missziói munka miatt szükségessé vált egy segédlelkészi állás megszervezésének engedélyezését is kérvényezni az egyházi felsőbb hatóságoktól. A sok munka ellenére mégis kérték az egyházközség felmentését a legátusfogadás alól, mivel anyagilag nem tudták fedezni a költségeit. (A legátus olyan teologiai hallgató, aki gyülekezetekhez megy, hogy a prédikálást gyakorolja). Sikerült azonban Felsőpusztaszert Újszegedhez csatolni, és hozzájárultak Somogyi-telepen protestáns kultúregyesület alakításához, de azzal a kikötéssel, hogy református jelegét fenn kell tartani.20

Ez a jegyzőkönyv tartalmazza az első év működésének missziói jelentését is. 1929. folyamán 177 istentiszteletet, 31 úrvacsoraosztást, 19 keresztelést, 6 esketést, 36 temetést és 9 ünnepséget tartottak. Mindezek ellenére a gyülekezet egyharmadához még mindig nem tudtak eljutni. Ezért is kérték a missziói segély kétszeresére emelését.21

1930. március 15-én a KIE az előző évhez hasonló ünnepséget szervezett, ezúttal Kis Tihamér segédlelkész és Durkó Gábor hitoktató lelkész jelenlétével, és az előző évihez hasonló programmal.22

Az újszegedi belmissziói bizottság működését még azzal is kibővítette, hogy elhatározták az újszegedi hívek házankénti meglátogatását.23

Az 1930. évi konfirmáció különösen ünnepélyes keretek között zajlott le. Az ünnepélyes fogadalomtétel után az egész gyülekezet átvonult a közelben lévő játszótérre, ahol a Szegedi Kálvinista Kör tartott istentiszteletet Szeged és Újszeged egyesülésének 50. évfordulója alkalmából.24 A frissen konfirmáltak létrehozták a Konfirmált Ifjak és Leányok Szövetségét abból a célból, hogy az Újszegeden konfirmáltak minden évben találkozzanak egyszer. Jelszavuk ez volt: Találkozunk Áldozócsütörtökön Újszegeden! A szórványgyülekezetek számára ugyanis a konfirmáció volt az egyetlen alkalom, mikor valamennyien összejöhettek, és ápolhatták a testvéri közösséget. A napot vallásos délutánnal zárták.25

Szeged városa állandó hitfelekezeti segélyben részesítette a szegedi egyházakat. 1930-ban azonban a 30000 pengős segélyből az újszegedi egyházközség semmit sem kapott, így panaszt nyújtottak be a bírósághoz.26

A missziói munka gyerekek körében történő további bővítéséről tesz tanuságot az a tény, hogy a Somogyi-telepen és Újszegeden működő vasárnapi iskolák mellett, melyeket kéthetente tartottak, ezeken a helyeken beindították a gyermekistentiszteleteket havi egy alkalommal. Így a gyerekek a heti rendszeres hittanórák mellet még havonta háromszor hallhatták Isten igéjét. A gyülekezet rendszeresen járatta a Fecske című Vasárnapi Iskolai újságot és a Virágoskert című gyermeklapot a gyülekezet gyermekei részére. Ezen kívül elhatározták nők és lányok számára a munkadélutánok rendszeresítését, ahol kézimunkával készítettek ajándékokat a gyerekek karácsonyi ünnepségeire, vagy a rászorulóknak adományokat. Mindezek részletes kidolgozását a belmissziói bizottságokra bízták.27

1930. októberétől kezdve Újszegeden minden hónap első vasárnapján vallásos délutánt tartottak. Ezeken az alkalmakon rendszerint elhangzott egy igehirdetés, énekszámok, szavalatok, majd szeretetvendégség zárta a napot a megjelentek által készített ételekből. A rendszeres adakozás is részét képezte az összejövetelnek.28

A belmissziói munka azonban nemcsak az újszegedieknek volt a szívügyük. A somogyi-telepiek egyesületbe tömörültek, hogy eredményesebben tudják ellátni feladatukat. A szórványokban történő munkát nagyban elősegítette, hogy 1930. októberében Horváth Árpád személyében segédlelkészt kapott a gyülekezet.29

Az Egyházi Híradó októberi, majd decemberi számában hiredetést olvashatunk, mely az újszegedi egyház épületében egy háromszobás lakás kiadásáról tudósít bennünket.30 A presbiteri jegyzőkönyvek azonban nem említik meg ezt a tényt, így nem tudható bizonyosan, hogy a lakást valóban kiadták vagy sem. Mindenesetre az állandó pénzügyi problémák miatt arra következtethetünk, hogy bizonyosan kiadták a lakást.

A Somogyi-telepen élő reformátusok nem elégedtek meg a belmissziói bizottsággal, hanem létrehozták a Somogyi-telepi Kálvinista Kört is, amely az 1930. december 6-i szeretetvendégséggel kezdte meg működését.31

Az év végére a szegedi gyülekezet elérkezettnek látta az időt, hogy az újszegedi gyülekezet átvegye az imaház és a lelkészlak tulajdonjogát és terheit, mivel ők a második szegedi református templom felépítéséhez kezdtek. A városhoz eljuttatott fellebbezés eredményeképpen 1500 pengő hitfelekezeti segélyhez juttatta Szeged városa az újszegedi egyházközséget, azzal a feltétellel, hogy vissza kellett vonniuk a polgármester végzése ellen benyújtott panaszukat. A missziói munkát pedig új lehetőségekkel bővítették ki, mivel beszereztek egy Turchány típusú sokszorosítógépet, valamint a presbitérium engedélyezte a lelkész számára a rádiós istentiszteletek tartását a külső egyházrészek és a missziói központok számára.32 Ez valószínüleg azt jelentette, hogy azokon a vasárnapi alkalmakon, mikor a lelkész nem volt jelen, a hívek összegyűltek, és az országos rádiócsatornán közösen hallgatták a vasárnapi istentiszteletet.

1931-től a gyermekek között működő vasárnapi iskola tevékenységét kiterjesztették Klebelsberg-telepre és Kecskés-telepre is, heti rendszeres alkalmakkal.33

A távoli szórványok bekapcsolása a rendszeres lelkigondozói munkába mindvégig fontos szempont maradt a gyülekezet számára. A missziói egyházközség működésének köszönhetően 1931-ben Ószentivánon megtartották az első istentiszteletet. Ezzel újabb területet vontak be a munkába. Havonként egyszer tartottak istentiszteletet Ószentivánon és Újszentivánon felváltva.34

Deszken a téli időszak alatt sikerült beindítani a bibliaórákat, melyeket a tavaszi munka megkezdéséig hetente tarottak.35

Az 1931. évi konfirmáció olyan hagyományokat teremtett, melyeket éveken át gyakorolt a gyülekezet. Az áldozócsütörtök napján tartott ünnepség a konfirmandusok vizsgájával kezdődött, amit istentisztelet követett, melyen a frissen konfirmáltak először úrvacsorázhattak. 19 felnőtt és 15 serdülő tett fogadalmat ezen a napon. (A felnőttkonfirmáció magas száma egyébként végig megmarad a vizsgált korszakban, mivel a missziói egyházközség működésének köszönhetően jutottak el a szórványokba a hitébresztő gondolatok.) Ezután a szórványokból beérkezetteknek megmutatták Szeged város nevezetességeit, majd az újszegedi belmissziói bizottság ebéddel látta el a vendégeket. A délután folyamán vallásos ünnepséget tartottak a szokásos programmal, végül a napot a hazautazás zárta. 1931-ben az első ilyen alkalmon 85 fő ebédelt együtt a gyülekezetben.36 A konfirmáció napján rendszeresen ünnepi presbiteri gyűlést is tartottak, hiszen a konfirmációi vizsgát amúgy is a presbiterek előtt kellett letenni a jelölteknek. Ezen a gyűlésen határozták el, hogy a szórványokban élőket egyházközségi traktátussal látják el, valamint azt, hogy a Somogyi-telepi Kálvinista Kör felügyeleti jogát fenntartja magának a presbitérium. A jegyzőkönyv tájékoztat bennünket az iskolákban folyó vallásoktatásról is. 1931-ben az egyházközség területén 31 iskolában 298 református növendék tanult. Ezek közül 22 iskolában folyt heti rendszeres hittanoktatás, így összesen 269 diákot tudtak elérni. A fennmaradó 29 diákot nem sikerült elérni, mert nagyrészük tanyasi iskolába járt, így a szülőket kérték fel, hogy otthon foglalkozzanak a gyerekek vallásos nevelésével.37 A vallásoktatást nehezítette, hogy a segédlelkészt a gyülekezet nem tudta saját költségvetéséből eltartani, ezért meg kellett válni tőle, és csökkenteni kellett a szórványokban tartandó istentiszteletek számát is.38

Az egyházközség egyes részei törekedtek arra, hogy amennyire tőlük telik a helyi hitélet fellendítése érdekében mindent megtegyenek. A belmissziói bizottságok felállítása és működése jól jelzi ezt a tényt. A Somogyi-telepi Kálvinista Kör tagjai 1931. augusztusában megrendezett értekezletükön már arról tárgyaltak, hogy imaház építésére pénzügyi alapot állítanak fel.39 A Kecskés-és Klebelsberg telepi hívek pedig Belmissziói Takaréktársaságot hoztak létre 1932-ben a missziói munka végzésére.40

1932 elejére esedékessé vált a tisztújító közgyűlés megtartása, mivel a Református Egyház törvényei szerint lejárt a főgondnoki és gondnoki tiszt, valamint a presbiterek és egyházközségi közgyűlési tagok egynegyedének megbízása. A január 10-én megrendezett közgyűlés szavazatának eredménye alapján újra dr.Bartók György lett a főgondnok, gondnoknak pedig Görbe Imrét, szőregi adóügyi jegyzőt választották meg. A deszki hívek javaslatára pedig azokon a missziói pontokon, ahonnan nem került ki presbiter, diakónus választását határozták el a hívek lelki gondozására.41

Az Egyházi Híradó 1932-ben ünnepelte megalapításának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból a lap alcíme is megváltozott: A szegedi-és újszegedi egyház hivatalos lapja lett az új cím.42

Az újszegedi egyházközség csak 1932 folyamán kapott saját református temetőt Újszegeden, ugyanis a város ekkor adta át a római katolikus temető melletti 700 négyszögöles telket az egyházközségnek használatra.43

1932-ben megtörtént az egyházközség szervezeti működésének az átszervezése. Több ok is szólt emellett. A megváltozott közlekedési viszonyok miatt ugyanis az egyes szórványok lakosai könnyebben megközelíthették a missziói pontokat. Felvetődött az is, hogy csökkentsék a választókerületek számát, mert egyrészt így adminisztációsan könnyebb a közgyűlések megtartása, másrészt például Deszken mindössze csak 13 a választók száma. Javasolták azt is, hogy a szórványközpontoknak számszerűen legyen képviselete a presbitériumban. Ilyen megfontolások alapján a következő 4 választókerületet jelölték ki:

I. választókerület:  Újszeged 182 választóval
II. választókerület:  Somogyi-telep 89 választóval
III. választókerület:  Kistelek 53 választóval
IV. választókerület:  Szőreg 53 választóval

Az egyes választókerületekhez tartozó területek nevei választói számarányukkal együtt: I.vk. Újszeged (90) Aigner-telep (13), Gyula püspök-telep (3), Kecskés-telep (11), Klebelsberg-telep (11), Szeged-Alsótanya (5), Algyő (9), Gyálanagyrét (0), Kiskundorozsma (11), Öttömös (0), Pusztamérges (4), Sándorfalva (23), összesen 182 választó. II.vk. Somogyi-telep (88), Tápé (0), Tápéi-rét (1), összesen 89 választó. III.vk. Kistelek (30), Szeged-Felsőtanya (12), Felsőpuszteszer (6), Sövényháza (5), Tömörkény (0), összesen 53 választó. IV.vk. Szőreg (33), Deszk (13), Klárafalva (0), Kübekháza (2), Ó-és Újszentiván (5), összesen 53 választó.44

A presbitérium számát 20-ról 24-re, az egyházközségi közgyűlés választott tagjainak számát 60-ról 72-re (48 képviselő+24 presbiter) emelték. Az újszegedi választókör 12 presbitert és 24 egyházközségi képviselőt adott, a másik három pedig 3-3 presbitert és 8-8 egyházközségi képviselőt. Ezen kívül még megemlítik hogy, a segédlelkészi állás fenntartásának költségeit szükséges önerőből előteremteni.45 A később megtartott egyházközségi közgyűlés elfogadta a presbitérium ezen javaslatait, valamint örömmel vették tudomásul, hogy az érkező adományok alapján munkába állíthatták az új segédlelkészt.46

A segédlelkészi állást egy rövid időre Hadházy Pál vette át, majd helyére Kóczé Lajost jelölte ki a püspök. A presbitérium úgy határozott, hogy a fásszínt lakószobává alakítják át, és beszerzik számára a legszükségesebb bútorokat. Kóczé Lajos szolgálata révén sikerült Deszken, Somogyi-telepen és Szőregen újra havi két alkalommal istentiszteleteket tartani.47

A missziói munka folyamatos haladását jelzi, hogy a Somogyi-telepi Kálvinista Kör tagjai olyan sikeres szeretetvendégséget tartottak, hogy kb.120 fő vett rajta részt.48

Az 1930-as népszámlálás adatai jelentős növekedést mutatnak az egyházközség területén. Míg 1920-ban csak 1115 reformátusról tudnak az adott területen, addig 1930-ban már 2454 fővel kell számolni. 10 év alatt 1339 fövel növekedett a reformátusok lélekszáma az egyházközség területén. Éppen ezért határozta el a presbitérium a lelkigondozást néhány sűrübben lakott településen (Szeged-Alsóközpont, Szatymaz, Farkirét), ahová eddig még nem értek el.49 A komoly létszámnövekedés egyik oka kétségtelenül az, hogy a Trianon után elcsatolt területekről nagy számban érkeztek magyar reformátusok az országba, így Szegedre is. A dolgozat végén található táblázatban nyomonkövethető más egyéb dolog mellett a lélekszám változása is 1929-1945 között.

Az 1933. évi konfirmáció minden eddigi konfirmációs ünnepség méretét fölülmúlta. Nemcsak a konfirmálók száma miatt (35 fő, ebből 18 felnőtt), hanem a vidékről érkezett 80-90 vendég miatt is. Így az ebéden kb. 135 fő vehetett részt. Az ünnepségen szó esett a konfirmáltak felelősségéről a szórványokban végzett munkával kapcsolatban.50

1935 november 4-én ünnepelte a presbitérium megalakulásának ötödik évfordulóját. Ebből az alkalomból Teleki Sándor egy rövid cikket írt az Egyházi Híradóba Az újszegedi egyházközség ötödik születésnapja címen: "Nagyon emberileg szólunk, amikor ezt a címet leírjuk, mert az eklézsiák nem itt születnek a földön, hanem az örökkévalóságban. A Szentháromság egy Isten teremti őket s ide csak megérkeznek. Csak az ember mondja így: November 4-én volt 5 esztendeje annak, hogy az újszegedi missziói egyházközség prezsbitereinek megválasztásával elindult útjára. Az ötödik mérföldkőnél úgy álltunk meg, hogy másnap könnyes-buzgó imádságban adtunk hálát Annak, Aki mindeneknek, az eklézsiáknak is, teremtője s megtartója. - Nézzünk vissza egy pillantással a megtett útra és lássuk meg, hogy "hatalmasan cselekedett velünk az Úr!" 1929. előtt csak 10 helyen és ritkán zendülhetett meg az Ige és zenghetett fel a Zsoltár, - ma 18 missziói ponton rendszeresen. 1929 előtt 11 iskolában, - ma pedig 22-ben tanítjuk a kicsinyeket arra, hogy mit jelent Istent "lélekben és igazságban" imádni. Hadd említsünk fel még néhány számadatot az öt esztendő alatt végzett munka szemléltetésére: 1246 vallásórát, 1000 istentiszteletet tartottunk; 1675-ször indultunk el a tanyákra, a környező falvakba 44.649 km utat téve meg. Amíg ezek mellett az Isten dicsőségét hirdető számok mellett egy pillanatra a hatodik munkaesztendő küszöbén megállunk, hadd kérdezzük meg a szétszórt nyáj minden egyes tagját, hogy vajjon e számok mögé rejtődző sok-sok imádság, fáradozás, Krisztus követségében való járás közelebb hozta-e szívét Ahhoz, Aki a Kezdet és a Vég."51

A mindeddig bemutattott adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az egyházközség működésének már első öt éve bebizonyította, hogy egyrészt tényleges lelki igény volt a missziói munka iránt a szórványokban, másrészt azokat a célokat, amiért létrehozták az önálló missziói egyházközséget, azokat valóban be is töltötte.

Előző fejezet Következő fejezet

 1. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1929. január 11.
 2. Egyházi Híradó, 1929. január 26. 8. p.
 3. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1929. február 3.
 4. Egyházi Híradó, 1929.február 9. 1. p.
 5. Uo., 3. p.
 6. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1929. március 5.
 7. Egyházi Híradó, 1929. március 16. 8. p.
 8. Egyházi Híradó, 1929. június 1. 6.p.
 9. Egyházi Híradó, 1929. június 22. 8.p.
 10. Egyházi Híradó, 1929. július 13. 8. p.
 11. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1929. július 20.
 12. SZÚRE Ir.,Presbiteri jegyzőkönyvek, 1929. szeptember 22.
 13. Egyházi Híradó, 1929. október 5. 8.p.
 14. Egyházi Híradó, 1929. november 2. 8.p.
 15. Egyházi Híradó, 1929. december 14. 7. p.
 16. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1930. január 25.
 17. Egyházi Híradó, 1930. február 8. 7. p.
 18. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1930. március 9.
 19. Uo.
 20. Uo.
 21. Uo.
 22. Egyházi Híradó, 1930. március 8. 7.p.
 23. Egyházi Híradó, 1930. április 12. 6. p.
 24. Egyházi Híradó, 1930. május 24. 8. p.
 25. Egyházi Híradó, 1930. június 7. 11. p.
 26. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1930. július 6.
 27. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1930. augusztus 7.
 28. Egyházi Híradó, 1930. szeptember 27. 7. p.
 29. Egyházi Híradó, 1930. október 11. 7-8.p.
 30. Egyházi Híradó, 1930. október 18. 4. p.
 31. Egyházi Híradó, 1930. december 23. 10. p.
 32. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1930. december 28.
 33. Egyházi Híradó, 1931. január 24. 6. p.
 34. Egyházi Híradó, 1931. február 15. 7. p.
 35. Egyházi Híradó, 1931. február 21. 7. p.
 36. Egyházi Híradó, 1931. április 4. 12. p.
 37. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1931. július 12.
 38. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1931. szeptember 13.
 39. {Egyházi Híradó, 1931. augusztus 8. 8. p.
 40. Egyházi Híradó, 1932. március 26. 8.p.
 41. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1932. január 31.
 42. Egyházi Híradó, 1932. január 6. 1. p.
 43. SZÚRE Ir., presbiteri jegyzőkönyvek, 1932. május 5.
 44. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1932. július 31.
 45. Uo.
 46. SZÚRE Ir.,Egyházközségi közgyűlési jgyk., 1932. szept.18.
 47. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1932. december 11.
 48. Egyházi Híradó, 1932. október 15. 7. p.
 49. SZÚRE Ir., Presbiteri jegyzőkönyvek, 1933. február 26.
 50. Egyházi Híradó, 1933. május 27. 7-8. p.
 51. Egyházi Híradó, 1933. november 11. 7-8.p.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Előző fejezet
Következő fejezet


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség