Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Bevezetés

Az 1920-as évek kezdetétől figyelhető meg a Magyarországi Református Egyházon belül az a tendencia, hogy előtérbe kerül a belmissziói munka végzése. Korábban ezt a munkát az egyháztól független egyesületek végezték, ám ebben az időszakban megtörténik az egyesületek munkájának fokozatos egyházi ellenőrzése, sőt később munkájuk átvétele is. 1922-ben az Egyetemes Konvent határozata alapján Belmissziói Bizottságot állítanak fel, mely szabályozza a belmissziói munkát. 1932-ben Ravasz László megtartja Egyház és egyesület című előadását, melynek lényege így foglalható össze: a missziót egyháziasítani, az egyházat missziósítani kell.1

Szintén a 20-as évekre tehető a korábban nem nagyon ismert gyermekmisszió térhódítása. A meglévő hitoktatás kereteit gyermekistentiszteletekkel és a vasárnapi iskolákkal bővítik, melyek tulajdonképpen az iskolai hittan mellett működő gyermek bibliaóraként foghatók fel.2

1927-ben a Konvent a gyülekezeti tagok nyilvántartását és a szórvány-és tanyagondozást jelöli ki a felnőttek közt végzett munka legfontosabb feladatának.3

Ezek az egész országra kiterjedő jelenségek természetesen Szegeden is tettenérhetők. Szegeden különösen fontossá vált a belmissziói munka megszervezése, hiszen a trianoni békeszerződés után jelentős számú bevándorló érkezett Szegedre és a környező településekre, nagymértékben erdélyi reformátusok. Jól jelzik ezt a demográfiai adatok is. 1920-ban a város lakosságának 4,5%-a volt református. 1930-ban már ez az arány 5,3%-ra növekedett, 1940-ben pedig elérte az 5,9%-ot. (Természetesen a bevándorlás mellett számolni kell a magas szaporodási arányszámmal is). A megnövekedett számú reformátusságnak viszont csak egyetlen egy gyülekezet állt rendelkezésére, a Kálvin téri református egyházközség. Az 1884-ben felszentelt református templom gyűjtötte maga köré a szegedi református híveket. A megnövekedett lélekszám mellett egyre nehezebbé vált a hívek kielégítő lelkigondozása. Nehezítette ezt a feladatot az is, hogy a Szeged környéki reformátusok is a szegedi református egyházhoz tartoztak, mint szórványgyülekezetek. A mintegy 40 kilométeres körzetben kezdetben 17, később húsznál is több szórvány tartozott a szegedi egyházhoz. Ezek az okok együttesen vezettek ahhoz a gondolathoz, hogy a szegedi református egyház szórványainak gondozására létrehozzanak Újszeged központtal egy missziói körlelkészséget.4

Következő fejezet

  1. Lendvai L. Ferenc (szerk.): A magyar protestantizmus, 1918-1948. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 72-73. o.
  2. Uo. 76. o.
  3. Uo. 77. o.
  4. Szeged Története, IV. kötet, Szeged, 1994. 613-614. o.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom


Következő fejezet


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség