Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

Kik vagyunk?
Térképvázlat

 

Templomépítés

Felajánlás meghirdetése

A felajánlást meghirdető levél és felajánlási ív:

Levél  Felajánlási
ív

Sípos Ete Zoltán lelkipásztor 2008. szeptember 7-i istentiszteleten elhangzott felhívása:

Kedves testvérek!

Engedjék meg, hogy egyházközségünk, a szegedi reformátusság, sőt városunk történelme szempontjából is nagyon fontos bejelentést tegyek!

Gyülekezetünk megválasztott presbitériuma - legitim vezetősége - szükségesnek látja, hogy az egyházközség templomépítésbe fogjon. Úgy ítéltük meg, hogy az Úr előkészítette és most elhozta e nagy munka idejét. Ezért szükséges, hogy az egész gyülekezet, egy emberként odaszánja magát a templomépítés munkájára. Úgy véljük, hogy ez a vállalkozás nem elsősorban a gyülekezet vállalkozása, hanem az Úré. Ő akar református templomot építeni Újszegeden. A mi részünk annyi, hogy vállaljuk a munka ránk eső részét, a szellemi-lelki, anyagi, fizikai terheket, és így Isten munkatársául szegődjünk egy olyan munkára, ami nem adatik meg minden generációnak.

Miközben a társadalmunk az istentelenség irányába halad, a meglévő templomok is kiürülnek, majd sok eladásra is kerül - feleslegesnek tűnik templomot építeni. Mi azonban hisszük, hogy az Ige ezen a helyen sok-sok év, évtized múlva is megszólal majd és abban is hiszünk, hogy ahol Ige szól, ott lesz gyülekezet is - mert Isten az Ige és Lelke által gyülekezetet hív össze, ami Őt imádja! Az Úrra nézve hiszünk abban, hogy gyülekezetünknek nemcsak 80 éves múltja van, hanem van jövője is! Vagyis a részünkről a templomépítés: hitvallás! Igen, hiszünk az Úrban, aki itt hirdettetni fogja szavát és hisszük, hogy ezen a helyen a jövőben is lesz gyülekezet, mely Őt az Ige szerint imádja, tiszteli és szolgálja!

A mi vállalkozásunk egyházi vonatkozását illeti: templomépítési szándékunkról természetesen tájékoztattuk egyházkerületünk püspökét, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat, aki múlt hét péntekjén fogadta presbitériumunk 4 fős küldöttségét. Meghallgatta előterjesztésünket és nagy örömünkre teljes támogatásáról biztosított. Az egyházkerület anyagi támogatását ígérte 200 tagú egyházközségünknek - azzal, hogy 2009-10-ben az egyházkerületi költségvetésben is szerepeltetni kívánja az Újszegedi Református Templomot. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években alig épült református templom az országban - különösen kevés a Tiszántúli Egyházkerületben - ezért is nagy jelentőségű esemény az újszegedi templomépítés.

Ami vállalkozásunk építészeti vonatkozását illeti: tárgyalásba fogtunk három építész céggel, akik már dolgoznak a terveiken. Terveiket szeptember 30-ig várja a presbitérium. A benyújtott terveket - a presbitérium és építész szakértők fogják megvizsgálni. Természetesen a testvéreket is részletesen tájékoztatjuk majd arról a tervről, amelyiknek megvalósítása felé elmozdulunk - előreláthatóan október második felében.

Ami vállalkozásunk anyagi vonatkozását illeti: a beruházás anyagi oldaláról jelen pillanatban a következőket mondhatom. Az építkezésünk - az előzetes mérnöki kalkulációk szerint - 100-120 millió forintba fog kerülni. Ezt az összeget - Urunk hordozó szeretetében bízva - több forrásból igyekszünk előteremteni! Az egyik forrás, s most ez érint minket - az önerő, tehát az az összeg, amit a gyülekezeti tagsága tud összeadni. A presbitérium küldöttsége a püspök urat úgy tájékoztatta, hogy óvatos becsléseink alapján, a gyülekezet önereje, tehát az adományainkból származó bevételeink két év alatt elérhetik a 18-20 millió forintot. Ehhez az összeghez úgy jutottunk, hogy a gyülekezethez tartozó családoktól évente 100 ezer forintot (ez kb. havi 8500 Ft), a gyülekezethez tartozó egyedülálló testvérektől évente 25 ezer forintot kérnénk, (ez havi 2100 Ft) jelent. Így két év alatt a családok 200 ezer, az egyedülálló testvérek 50 ezer forintot fizetnének az Újszegedi Református Templom építés céljára. Hangsúlyoznom kell, hogy a céladományon túl, mindenképpen fenn kell tartanunk az eddigi adakozásunk mértékét, s ezen a megszokott mértéken felül kellene a megnevezett összeggel támogatni az építkezésünket. Ezzel kapcsolatban nyomatékosan hangsúlyozni kívánom, hogy aki nem tud a mostani adományain túl - akár családként, akár egyedülálló emberként - még ennyi pénzt odaadni, hanem csak kevesebbet - ne essen kétségbe - a kevesebbre is szükség van. Az özvegyasszony 2 fillérje is kedves volt az Istennek a bibliai történetben - itt is számít minden fillér. Aki pedig többet tud adni - mert több adatott - adjon többet, ha jókedvűen, önzetlenül tudja adni! Vagyis az említett összegek végülis inkább tájékoztató jellegűek. Mindenesetre az bizonyos, hogy az előttünk álló két év alatt mindenképpen szeretnénk az említett 20 millió Forintos önerőt elérni - az pedig így lehetséges. Zárójelben jegyzem meg: tisztelettel várjuk cégek adományait is. Valaki azt mondta: nagyon nehéz anyagi helyzetben van az ország, a nép, talán nem ildomos éppen most egy ilyen beruházásba fognunk. Való igaz: ha az ország és a népünk nagy részének anyagi helyzetére nézünk - nem kellene belefognunk. Ámde, ha az Úrra nézünk - belefoghatunk. Annál is inkább, mert emlékezzenek a testvérek: ez a jelenlegi imaház, amit eleink építettek és amit mind a mai napig nagy örömmel használunk arra a célra, amire készült - ez a nagyon szép és nagyon okosan tervezett, a mai építészek csodálatát is kivívó épületegyüttes - a világgazdasági válság idején, 1928-ban épült. Úgy tűnik, hogy az Úrnak nem jelentettek akadályt a nehéz gazdasági körülmények akkor sem, s bizonyára ma sem jelentenek!

Annak pontosabb felmérése céljából, hogy mennyi pénzt tudunk önerőként összegyűjteni, - a testvéreknek a kijáratnál szeretnénk átadni egy levelet és egy felajánlási ívet. A felajánlási ívet kérjük értelemszerűen, kitölteni és eljuttatni október 31-ig, tehát a reformáció emlékünnepéig a lelkészi hivatalba, akár postán, akár személyesen. A kért adatokra nemcsak azért van szükségünk, hogy pontosabban lássuk, mekkora anyagi áldozatot tudunk hozni a szent cél érdekében - más szóval mekkora önerőt vagyunk képesek produkálni - hanem azért is, hogy a tervezők, ill. más támogatók is anyagilag tudják ütemezni az egész beruházást. Azt kérem a testvérektől, hogy Isten előtt elcsendesedve, jó reménységgel, s teljes felelősségtudattal töltsék ki a felajánlási ívet - azzal az elhatározással, hogy a vállalt összeget, a vállalt rendben mindenképpen odaadják erre a rendkívül különleges célra. Nem minden gyülekezetnek adatik meg, hogy templomot építsen - ahol megszólalhat az Úr Igéje, hirdettetik a Jézus Krisztus evangéliuma, kicsiknek, nagyoknak az örökélet beszéde. Nekünk - úgy látszik megadja az Úr - éljünk örömmel ezzel a lehetőséggel és tegyünk meg mindent, amit megtehetünk! Kitűzött célunk, hogy ami ide készül, az ne a mi dicsőségünket, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Ennek megfelelően szeretnénk kiválasztani a megfelelő tervet, tervezőket, a felhasználandó építési anyagokat s mindent úgy kívánunk intézni, hogy az szent és igaz legyen - Istent valóban dicsőítse.

Az anyagi vonatkozásokon túllépve, hadd állapítsam meg azt, hogy az elődeink által ránk hagyott egyházi ingatlannak eddig jó gazdái lehettünk. A meglévő épületegyüttesünket Isten kegyelméből, sikerült az elmúlt évek alatt szépítgetnünk, csinosítgatnunk - ebben a munkában oroszlánrészt vállal egyik presbiterünk, akit az Úr elszólított közülünk. Úgy reméljünk, elődeink - ha láthatnák szeretett imaházukat és ingatlanukat - örvendenének a mostani állapotának is, látva, hogy ők sem fáradoztak hiába - s örülnének, látva, hogy vasárnap már zsúfolt lett az imaházunk! Most úgy tűnik, hogy nem csak őrizhetjük, amit ránk hagytak szüleink, nagyszüleink, vagy számunkra ismeretlen eleink - hanem tovább lehet fejlesztenünk egyházközségünk infrastrukturális adottságait - vagyis nemcsak jó gazdaként őrizhetjük a ránk hagyott kincset, hanem hozzátehetünk ahhoz, gyarapíthatjuk azt! Ez részben megtörtént azzal, hogy a város által 1928-ban a gyülekezetünknek adott telket az elmúlt hónapokban sikerült megnövelnünk egy 6 m széles sávval, telkünk régi híd felőli részének teljes hosszában. Azonban szeretnénk az épületegyüttest is tovább építeni! Szeretnénk az utódainkra, a következő református generációkra - akiknek egy része ma itt van ezen a hittanévnyitó alkalmon is - egy olyan létesítményt hagyni - melybe betérve majd azt gondolják: hála és dicsőség legyen az Úrnak hívő eleinkért, akik áldozatot hoztak azért, hogy Isten Igéje, Jézus Krisztus evangéliuma itt Újszegeden ilyen külső körülmények közt hirdettessék kicsiknek és nagyoknak, ünnepeken és hétköznapokon és mi is örömmel jöhessünk e közösségbe... Itt életünk megújulhasson, feltöltődhessen.

Nagy ez a feladat... Eszembe jutott, hogy egyszer Izrael népe ellen hatalmas szövetséges hadsereg vonult fel, hogy elpusztítsa őket. Jósafát király, látva a túlerőt, odaállt az Úr elé és imádkozott: nincs mibennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk mit cselekedjünk, csak rád néznek a mi szemeink." Akkor az Úr prófétája jelent meg, aki így bátorította őt és a népet: ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt. Mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük...lássátok az Úr szabadítását rajtatok!" Akkor Jósafát király meghajtotta fejét a föld felé, s Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt és imádták az Urat! És másnap reggel a sereg elé állt Jósafát és ezt mondta: Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben és megerősíttettek.... A nép énekeseinek megparancsolta, hogy vonuljanak a hadsereg előtt és már a csata megnyerése előtt - áldják az Urat! Eztán fényes győzelmet kaptak az Úrtól és a elérhetetlennek látszó célt - elérték! Hát hadd mondjam most nektek Jósafáttal: Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben és megerősíttettek... Vele mi is célt érünk!

Jöjjetek hát: kapaszkodjunk hittel az Úr Jézus Krisztusba, ügyeljünk az Úr Lelke vezetésére, bízzunk Atyánk gondoskodásában, alázattal imádkozva, igyekezve megtartani a békességet magunk között - fogjunk hozzá erőnket megfeszítve, egy szívvel-lélekkel ehhez a nagy és szent munkához, a Szentháromság egy Isten dicsőségére!

Jöjjetek és már a nagy mű elvégzése előtt engedelmeskedjünk az Igének:

"Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! Akik állotok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban! Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! Én bizonnyal tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk különb minden istennél! Mind megteszi az Úr, amit akar,: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységekben."

Zsolt 135,1-6.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség