Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Állj meg!

Igeolvasás: 5. Zsoltár


Imádkozzunk!

Örökkévaló Urunk, köszönjük Neked, hogy imádattal és hódolattal állhatunk meg előtted. Imádunk Téged, a világ Teremtőjét, Fenntartóját, Gondviselőjét, Aki szeretsz bennünket, és szereteted bizonyítékát adtad már akkor, amikor Jézus Krisztus által eljöttél, és meghaltál a Golgota keresztjén! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy meghaltál, de feltámadtál, s köszönjük, hogy Te vagy egyedüli Üdvözítőnk, és Te vagy az, Aki az életünket a földön és a mennyben is boldoggá teszed. Hódolunk előtted! Kérünk, Szentlelked által szólj hozzánk, nyisd meg szívünket a szavaid előtt, segíts befogadni és követni mindazt, amit mondasz nekünk, hisz látod, hogy mi magunk képtelenek vagyunk erre! Légy segítségünkre tehetetlenségünkben! Köszönjük Neked, hogy segítségedet kérhetjük, és hisszük, hogy kérésünk nem talál süket fülekre Tenálad. Kérünk, áldj meg mindnyájunkat: a gyászolókat és az örvendezőket, a keresőket és a Benned nyugalmat találókat, az időseket és a fiatalokat! Segíts minket, hogy az életünk még jobban dicsőítsen Téged, még inkább mutasson Rád ott, ahova állítasz bennünket! Kérünk nagy nevedért, áldd meg gyülekezetünket! Ámen.


Alapige

.Mikor pedig lemenének a város végére, Sámuel monda Saulnak: Mondd meg a szolgának, hogy menjen előre előttünk --- és előre ment ---, te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét!. (1Sám 9,27)


Igehirdetés

Az elmúlt napokban szomorú katasztrófa híre járta be az országot: Siófokon autóbusz-baleset történt, mégpedig azért, mert a busz sofőrje nem állt meg a vasúti átjáró lámpájának piros jelzésénél. A szörnyű következményt mindnyájan láttuk a televízióban vagy az újságokban közzétett fotókon: a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autóbuszt és a földre fektetett holttesteket. Most meg kell állnunk és meg kell hallgatnunk Isten üzenetét ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, úgy, ahogy egyszer Saulnak kellett megállnia és meghallgatnia, hogy mit üzen neki az Úr Sámuel prófétán keresztül.

Az Úr e katasztrófa kapcsán hadd hívja fel a figyelmünket először az engedélyeire és a tilalmaira, másodszor arra, hogy mi a következménye annak, ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket, harmadszor pedig arra, hogy mit tesz azért, hogy betartassa velünk engedélyeit és tilalmait!

1. Isten az Igéjében engedélyeket és tilalmakat adott elénk, ha úgy tetszik, fehéren és pirosan villogó lámpákat. Már az Édenkertben odaállított az ember elé egy ilyen villogó .jelzőlámpát.: .A kert minden fájáról bátran egyél.. ez a fehér jel, vagyis ezt szabad volt tenni, .de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél!. . ez a piros jel, tehát ezt nem volt szabad tenni.

Isten az engedélyeit és a tilalmait a Tízparancsolatban közölte velünk, melynek a legjobb magyarázatát Jézus Krisztus adta a Hegyi Beszédben, és amellyel teljes összhangban állnak az újszövetségi levelekben olvasható, mindennapi életünkre, erkölcsünkre vonatkozó apostoli útmutatások. Ezek szerint szabad Istent imádnunk, de tilos helyette mást imádnunk. Szabad mint láthatatlan Urat szeretnünk, de tilos kiábrázolnunk Őt képben vagy szoborban. Szabad megszólítani és beszélni Vele, de tilos a nevét hiába emlegetni. Szabad az Ő napját megszentelnünk, de tilos ezt a napot megszentségtelenítenünk. Szabad a szüleinket és az idősebb embereket tisztelnünk, de tilos megvetni őket. A házasság korlátai között szabad a szexualitás, de ugyanebben a vonatkozásban az Úr megtiltja a korlátok átlépését. Szabad igazat mondanunk, de tilos hazudnunk. Szabad az életet védenünk, de tilos azt önkényesen kioltanunk. Szabad Isten szerint való dolgokat kívánnunk, de tilos azt kívánni, ami másvalakié. Szabad a férjnek úgy szeretnie a feleségét, mint önmagát, és szabad a feleségnek engedni a férjének, de tilos az ellenkezőjét cselekedni. Szabad a gyermekeinket az Úr intései szerint nevelni, de tilos önfejűen tenni ugyanazt. Szabad a kormányzatoknak Istenre figyelve vezetni a rájuk bízott népet, de tilos a népet az istentelenségbe vinni, és ahhoz szoktatni. S lehetne még sorolni ezeket a törvényeket. Elmondhatjuk összefoglalóan: Isten az élet különböző területeire nézve . úgy az egyéni, mint a családi, gyülekezeti, társadalmi életre nézve . felállította a szabad és a tiltó jelzéseit, melyeket . amint már említettük . a Bibliában közhírré tette. Azonban nemcsak az Igéjében tette mindenki számára hozzáférhetővé ezeket a törvényeket, hanem még a lelkiismeretünkbe is beleírta. Tehát látnunk kell, hogy Isten mindent megtett azért, hogy mi, emberek ismerjük az Ő piros, illetve fehér jelzéseit, azaz a tilalmait és engedélyeit.

Fontos ezen a helyen kiemelnünk, hogy Isten nem csak tilt nekünk dolgokat. Sok emberben az a tévhit él, hogy Isten mindig csak tilalmakat állít elénk, melyekkel oly mértékben korlátoz bennünket, hogy szinte már raboknak érezzük magunkat. Úgy véljük, nem mozdulhatunk, nem cselekedhetünk semmit anélkül, hogy bele ne ütköznénk Isten tiltásaiba, amelyek minden oldalról áthatolhatatlan kőfalakként vesznek körül minket. Azonban Isten nemcsak tilt, hanem sok mindenre szabaddá is tesz bennünket, szabadságunkat mégis körülhatárolja. A liberális emberek valahogy így gondolkodnak: .Bárcsak szabadok lennénk mindenféle korlátozástól! Úgy akarunk élni, ahogy nekünk jónak látszik.. Ebből, testvérek, semmi más nem születik, mint káosz és zűrzavar. Sőt olyan, hogy korlátok nélküli szabadság, számunkra egyáltalán nem létezik. Ezzel egyedül egyvalaki rendelkezik: az élő Isten, akiről tudjuk a Biblia alapján, hogy Ő szuverén Isten. Ő abszolút értelemben szabad, de mi nem vagyunk azok. Tehát korlátok nélküli szabadság az emberek életére nézve egyszerűen nem létezik. Ezért nagyon fontos, hogy jól ismerjük Istennek ezeket a jelzéseit, ugyanúgy, ahogy a közlekedésben is tudnunk kell, hogy mit jelent a vasúti átjárónál a piros és a fehér jel. S miután ezt megismertük, követnünk is kell őket a gyakorlati életben. Isten törvényeivel is ugyanígy kell cselekednünk: megismerni és törekedni arra, hogy betartsuk úgy a tilalmakat, mint az engedélyeket.

Olyan jó tudni, testvérek, hogy Istennek törvényei érvényesek ma is. Ezeket az Úr tőlünk függetlenül alkotta meg: nem kérdezte meg Mózest: .Jó lesz ez így? Egyetértesz azzal a parancsolatommal, hogy .Ne lopj!., vagy azzal, hogy .Ne paráználkodj!.? Jézus sem kérdezte meg a tanítványait: Egyetértetek azzal, hogy .Szeresd ellenségedet, mint magadat.?. Isten senkinek sem kérdezte meg a véleményét, hanem egyszerűen kőtáblába véste a rendelkezéseit és odaadta a népének. Ugyanígy nyújtja nekünk is a törvényeit a Bibliában, melyek még ma is érvényben vannak, sőt érvényben is maradnak a világ végezetéig. Még akkor sem veszítik el hatályukat, ha egyesek Isten ellen lázadva fogcsikorgatva igyekeznek ellenállni azoknak, és különböző érveket sorakoztatnak föl annak igazolására, hogy ma már nem érvényesek ezek a törvények. Régiek azok . mondják. Valóban régiek, de annak ellenére, hogy régiek, még érvényesek. Mások azzal érvelnek, hogy csak a zsidóknak adattak. Nem. Az Úr minden embernek adta, miként ez a Bibliából világosan kitűnik. Aztán nagyon sokan oly módon próbálják Isten törvényeit hatálytalanítani, hogy újakat hoznak létre helyettük. Megalkotják maguk számára a szabályaikat, és azok szerint akarnak élni, semmit sem törődve az Úr parancsaival. Az ilyen emberek azt mondják, hogy például a homoszexualitás, melyet a Biblia bűnnek nevez, ma már nem bűn, sőt nagyon is természetes dolog. Testvérek, mindezt megtehetjük, de nehogy azt gondoljuk, hogy ezáltal Isten törvényeit hatályon kívül helyezzük, és ha majd Isten ítélőszéke elé állunk, a saját törvényeink szerint való bánásmódban fogunk részesülni. Amikor az Úr Jézus az utolsó ítélet Bírájaként megjelenik, nem fogja ezt mondani: .Jóllehet én megmondtam, hogy .Ne paráználkodj!., de ha a ti törvényeitek szerint a paráznaság nem bűn, akkor én megváltoztatom a saját törvényemet, és a tiétek szerint foglak megítélni benneteket.. Isten nem fogja a törvényeit megváltoztatni, nem fogja önmagát kiigazítani, hanem az ellene lázadó ember legnagyobb meglepetésére a saját törvényei szerint fog ítéletet mondani. Így fog ítéletet mondani mindnyájunk felett, hiába hangoztattuk földi életünk során egy-egy bűnös cselekedettel kapcsolatban, hogy .Ez még nem lopás. Ez még nem hazugság.. Tehát az Úr törvényeit nem helyezhetjük hatályon kívül, mert nem mi alkottuk őket, Isten ellenben megteheti, mert Ő a törvényadó. Azonban nem fogja érvényteleníteni, mert a törvényei örök törvények. Az Ő életének, létezésének is a törvényei. Testvérek, hadd hívja fel most Isten a figyelmünket az Ő törvényeire, melyeket a Szentírásban számunkra is hozzáférhetővé tett! Ezeket meg kell ismernünk, elsajátítanunk, és törekednünk arra, hogy betartsuk a hétköznapi életben.

2. Másodszor azt vizsgáljuk meg, hogy mivel jár Isten tilalmainak és engedélyeinek a megszegése! Látjuk, ha a siófoki balesetre gondolunk, hogy egy emberi szabály megszegése mivel jár. A buszsofőr a piros jelzés ellenére ráhajtott a vasúti sínre, a vonat pedig belerohant. A következmény: 33 halott. Ebben az esetben nem isteni, hanem emberi törvények, előírások megszegéséről volt szó, de már ez is ilyen nagy tragédiához vezetett. Az Isten törvényeinek az áthágása szintén tragédiába torkollik, melyet a Biblia így nevez: kárhozat. A kárhozat már itt, a földön elkezdődik mindazoknak az életében, akik Isten törvényeit semmibe véve új törvényeket alkotnak, és azok szellemében élik az életüket. Találkozunk olyan súlyos lelki betegségben szenvedő emberekkel, akik tulajdonképp már a pokolban élnek itt a földön. Hány alkoholista férfivel és apával, depressziós nővel, a karrier oltárán gyermeküket föláldozó anyával, élvhajhász és érzelmileg teljesen kiégett fiatallal találkozhatunk manapság? Hány szétesett család él körülöttünk, vagy hány olyan család, amely ugyan nem esett szét, de az otthon poklában tengeti életét? Hány olyan ember van, aki már ki tudja hány alkalommal kísérelt meg öngyilkosságot, vagy éppen azt forgatja a fejében, mert elege van az egész életből, vagyis a pokol szenvedéseiből, amiket már itt át kellett élnie? Ha megnézzük magyar népünk családjait és egyéneit, láthatjuk, hogy ez a nép . éppen azért, mert Isten törvényeit nem veszi komolyan . máris a pokolban van. Ennek a felismerésére sokan eljutnak, de azt már kevesen értik meg, miért is van ez. Azért van, testvérek, mert az Úr megmondta, hogy szeressük Őt és az embertársainkat. Jézus így egyszerűsítette le az egész törvényt: Szeresd az Urat, a te Istenedet és a felebarátodat! Azonban mi, magyarok . tisztelet a kivételeknek . egyáltalán nem törődünk ezzel. Sem Istent, sem a másik embert nem szeretjük. Isten helyett szeretjük a pénzt, s mindenek felett imádjuk önmagunkat, az embertársainkat is semmibe vesszük, hiszen a gyermekeinket az abortusz által halálba küldjük, hazudozunk egymásnak, a becsületesség látszatával lopkodjuk egymás vagyonát és csaljuk meg a másikat. A férfiak jó részére ma is érvényes Jeremiás próféta szava: .mindenki a felebarátjának feleségére nyerít.. Örömmel és kéjjel, nagy nyilvánosság előtt szegjük meg az Isten és az ember szeretetére vonatkozó isteni parancsolatokat. Csoda, ha mindezért a pokol tüze kezd égni már itt a földön a szívünkben, a családunkban vagy az országunkban?

Aztán beszélnünk kell arról, hogy a pokol nem csupán elkezdődik a földön, hanem a halál után kiteljesedik. A pokol egy olyan állapot, amelyben az ember Isten nélkül, az Ő haragja alatt él örökkön-örökké, a változás leghalványabb reménysugara nélkül. Erről azonban nem szoktak beszélni a templomokban, sőt gyakran egyenesen azt állítják, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy a poklot eltörölte. A Biblia viszont azt mondja, hogy van. Nemcsak itt a földön, hanem azon túl is létezik és a kárhozat kínjaihoz képest a világ összes szenvedése és fájdalma eltörpül. Valójában el sem tudjuk képzelni, hogy milyen a pokol, de azt tudjuk a Szentírásból, hogy szörnyű hely. Ott az emberek majd elmélkedhetnek arról, hogy van-e Isten vagy nincs.Vitázhatnak arról, hogy be kell-e tartani a törvényeit vagy sem. Lehet majd töprengeni arról, hogy idejétmúlt-e a Tízparancsolat vagy sem, arról, hogy a házasságtörés bűn-e vagy sem, és még sok hasonló lehet dolgot csinálni, de egy valamit nem lehet: kijönni. A pokol Isten nélkül való, szenvedéssel teli létezés. Ez a végső következménye annak, ha Isten engedélyeit és tilalmait megszegjük.

3. Végül arra a kérdésre keressünk választ, hogy mit tesz az Úr azért, hogy velünk, emberekkel az engedélyeit és a tilalmait betartassa! Szeret bennünket. Szeretetből megállít a törvényszegés útján, mert látja, hogy alig figyelünk a jelzéseire. Látja, hogy a törvényeit csak részben, vagy egyáltalán nem tartjuk kötelezőnek az életünkre nézve és nem tartjuk be azokat. Fogalmazhatunk így is: Isten látja, hogy jön a vonat, és azt is, hogy ha így megyünk tovább, össze fogunk ütközni vele. Ránk kiált, hogy ne menjünk tovább, miként Sámuel kiáltott Saulra, Izráel leendő királyára: állj meg. Állj meg, mert a vesztedbe rohansz! Isten megtehetné azt is, hogy nem szól, és tovább enged. Megtehetné, ha nem szeretne, ámde szeret, ezért figyelmeztet: állj meg, mert mind magadat, mind a rád bízottakat pusztulásba viszed.

Olyan hatalommal állít meg bennünket, mint ahogy Saulust, a későbbi Pál apostolt, aki rohan Damaszkuszba .öldökléstől lihegve., hogy irtsa a keresztyéneket, de útközben az Úr megállítja: állj meg Pál, így nem mehetsz tovább. Ezzel a hatalommal szól hozzánk is: állj meg! Állj meg, mert szeretlek! Isten számtalanszor elmondja ezt nekünk az Igéjében. Lehet, hogy mások is figyelmeztetnek bennünket, sőt lehet, hogy mi magunk is figyelmeztettünk már másokat, hogy álljanak meg azon az úton, amelyen mennek, mert egyenesen a kárhozatba igyekeznek, de sajnos sokszor ezeket a szavakat eleresztjük a fülünk mellett, és figyelmen kívül hagyjuk Isten jelzését, valahogy úgy, ahogy a busz sofőrje hagyta figyelmen kívül a piros jelzést. Ezért Isten olykor . éppen azért, mert szeret . tragédiákat enged megtörténni az életünkben. Például hagyja, hogy betegségbe essünk, ilyenkor ugyanis kénytelenek vagyunk megállni. Valaki kap egy infarktust, és akkor megáll. Vagy ha valakinek meghal az egyik hozzátartozója, annak is meg kell állnia, hiszen mindig megállunk, amikor elveszítjük az egyik szerettünket. Amikor megállunk, akkor érezzük igazán kicsinységünket és tehetetlenségünket, de Isten ilyenkor újra elkezd hozzánk beszélni. Előtte is szólt, csakhogy mi rá se hederítettünk, most viszont kénytelenek vagyunk megállni és meghallgatni, hogy mit mond nekünk. Isten jól tudja, hogy fáj ez a tragédia, de azt akarja, hogy álljunk meg, hogy egy még nagyobb tragédiát elkerüljünk. Meg kell állnunk, még ha zúgolódunk is ellene, és azt kérdezzük, hogy miért kellett ezt tennie, és hogy engedhette meg velünk.

Tehát amikor Isten megállít, elkezd hozzánk beszélni. Elmondja először is, hogy .Térj énhozzám!.. Nagyon fontos megjegyezni: nem azt kezdi mondogatni, hogy .Tartsd be a törvényeimet!., hanem azt, hogy .Térj vissza hozzám, mert tőlem eltávolodtál! Fordulj arccal felém, nézz rám, és engem hallgass! Velem éld az életedet, és ne ellenem! Szeress engem, mert én is szeretlek téged!. Nem azt mondja, hogy .Ne lopj, ne hazudj annyit! Tiszteld már az apádat és az anyádat!. sem azt, hogy .Legyetek jobb erkölcsű emberek!.. Testvérek, hazudik mindaz a lelkész, aki kiáll a szószékre, és erkölcsöt prédikál az embereknek, és ilyeneket hirdet: .Isten azt akarja, hogy jól viselkedjetek, mert ha nem, akkor megharagszik rátok!. Isten ilyet nem üzen, hanem így szól ahhoz, akit Ő megállít: .Térj vissza énhozzám!.. Most is megállít minket az Úr, és azt mondja: .Térj hozzám, az Alkotódhoz és a Megváltódhoz!.

Az, akit Isten így megállított és megszólított, elkezdi érteni azt, hogy az eddigi életében Istennek háttal járt-kelt a világban, nem tartotta be a törvényeit, sőt újakat alkotott helyettük. Meglátja, hogy bármennyire is igyekezett azok szerint élni, nem sikerült neki, ezért egyre világosabbá válik számára, hogy ő egy bűnös ember, mert aki nem tartja be az Úr törvényeit, bűnt követ el. Egyre nehezebbnek érzi a bűneit, és belátja, hogy semmi mást nem érdemel, mint a kárhozatot. Ez az igazságos. Nemcsak az az igazságos, hogy a betörőket vagy a gyilkosokat bebörtönzik, hanem az is, hogy ha én megszegtem Isten törvényeit, akkor az Ő ítélő keze lesújtson rám.

A bűnös voltára ráeszmélő ember összetörik annak súlya alatt, hogy ő kárhozatra méltó. És amikor így összetörik, akkor Isten eléhozza a golgotai keresztet, és azt mondja neki, hogy .Nézz oda, ahol Jézus Krisztus függött! Ez a kereszt az irántad való szeretetem legfélreérthetetlenebb jele, mert erre fölszegezve halt meg az én fiam, aki magára vállalta az összes vétkedet. És magára vállalta azt az ítéletet is, amely rád kellene, hogy szálljon igazságosan. De amikor magára vette a bűneidet és ítéletedet, egyben el is vette rólad, ezért én neked, bűnösnek és érdemtelennek teljesen ingyen megbocsátok és visszafogadlak.. Ezt mondja Isten az embernek, akit megállított. Ilyenkor kezdi el az ember felfogni és megérezni azt a lenyűgöző szeretetet, amellyel Isten feléje fordul. Meglátja Isten szeretetét abban, hogy megállította, abban, hogy Szabadítót küldött számára már akkor, amikor még nem is élt. Rádöbben arra, hogy .engem az Úr felfoghatatlanul és érthetetlen módon szeret.. Ez az érthetetlen szeretet győzi le a bűnös ember ellenállását, és emiatt mondja ki egyszer csak Istennek, hogy .Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!., és máris hallja Jézus válaszát: .Nem kárhoztatlak téged. Menj el békességgel! Élj egy új életben!.

Akivel ez megtörténik, és megtér Istenhez (de nem az egyházhoz, nem a lelkészhez, és nem is .jobb erkölcsű ember. lesz!), az az ember elkezdi szeretni Istent, és nagy hálát kezd érezni iránta. Hozzá fordul, és megkérdezi: .Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mikor villog a piros jeled, és mikor a fehér? Figyelni akarok rá, be akarom tartani, mert szeretlek. Nem kötelességből, és nem azért, mert érdemeket akarok gyűjtögetni Tenálad, hanem egyedül szeretetből.. Az ilyen embernek az életében megjelenik a mennyország. Ahol megvetik az Urat, ott a pokol jelenik meg, ahol pedig elkezdik viszontszeretni, megjelenik a menny. A menny az a hely, amelynek lakói Istent szeretik, és Vele boldog közösségben vannak. Ez már most, a földi életünk során megjelenik a szívünkben, miután Istenhez tértünk. Ha pedig meghalunk, nem a legrosszabb, hanem a legjobb dolog fog történni velünk, mert végre az igazi örvendezés és boldogság helyére kerülünk, a mi Urunkhoz. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet az Ő Fiában, a Krisztus Jézusban.

Testvérek, ez a szomorú tragédia most hadd állítson meg bennünket is, és engedjük, hogy Isten ezt a három dolgot a szívünkre helyezze! Először beszélt nekünk az Ő fehér és piros jelzéseiről, melyek ma is érvényben vannak, és amelyeket meg kell ismernünk és követnünk. Másodszor Isten azt húzta alá, hogy ha nem követjük ezeket, számolnunk kell a következménnyel, amely nem más, mint a pokol, már itt a földön, és utána is. Harmadszor ezt mondta az Úr, hogy .azon fáradozom, hogy megállj és megtérj énhozzám! Szerettelek, Fiamért elfogadtalak! Fogadj el te is engem és viszont szeretve tartsd be a jelzéseimet. Erre törekedni fogsz, mert te is szeretsz engem.. Ezt mondta Sámuel Saulnak: .te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét!.. Ez az Isten beszéde. Ámen.


Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus, köszönjük Neked, hogy leszálltál erre a földre, magadra vetted a bűnt, vétkeinket és a bűnösök igazságos isteni ítéletét, a kárhozatot, és köszönjük, hogy ezáltal megszabadítottál minket a ránk váró örök haláltól! Köszönetet mondunk Neked azért, hogy feltámadtál, és mint feltámadott Úr állsz most elénk, s közlöd velünk, hogy szeretsz bennünket, és ezért nem akarod, hogy tovább menjünk az isteni tilalmak és engedélyek megszegésének útján, hanem azt akarod, hogy visszaforduljunk hozzád, a mi teremtő Istenünkhöz! Segíts, Úr Jézus, a Szentlelked által, hogy megálljunk, és feléd forduljunk! Köszönjük, hogy tudtunkra adod az akaratodat, a Te drága Igédet, s köszönjük, hogy most is így tanítottál! Kérünk Téged, tekints ránk, és áldd meg a szomorú szívűeket, vigasztald a gyászolókat, hadd találjanak Benned enyhülést, boldogságot, erőt! Imádkozunk a szenvedő testvéreinkért, a betegekért! Segítsd őket, hogy keressék az orcádat, és térjenek hozzád, s ha visszatértek, segíts, hogy a Te kezedből fogadhassák el mindazt, amit rájuk mérsz! Kérünk, tekints a gyermekeinkre, és munkálkodj a szívükben, hogy már fiatalkorukban megtérjenek tehozzád, és viszontszeretve Téged, kövessék az útmutatásaidat! Munkálkodj az egész népünkben, országhatáron innen és túl! Urunk, húzd ki ezt a népet az istentelenségből, a formális, üres vallásosságból, hisz Te tudod ezt egyedül megtenni! Imádkozunk a kormányzaton lévőkért: vond az ő lelküket is magadhoz, hogy ne az istentelenségben erősítsék a népünket, hanem találják meg ők maguk is az igazság útját, és a Te törvényeid szellemében vezessenek mindnyájunkat! Köszönjük, hogy ez is hatalmadban áll, ezért kérjük Tőled! Kérünk, tekints azokra a német gyászolókra, akiknek a szeretteik magyar földön hunytak el! Ajándékozd meg őket is a vigaszoddal! Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat drága ígéreted szerint! Ámen.

2003. május 11. vasárnap
Sípos Ete Zoltán igehirdetése


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség