Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

Kik vagyunk?
Térképvázlat

 

Templomépítés

Gyülekezetünk új templom építéséről döntött, amelyet a bemutatott tervek szerint a korábbi imaház helyén, az udvar felé bővítve kezdtünk felépíteni. Az építkezésre szánt adományokat az Újszegedi Isten Kezében Alapítvány gyűjti.

1. Készpénz befizetés az alapítvány pénztárába az istentiszteletek után.

2. Banki átutalással belföldről:
Erste Bank
11998006 - 06350145 - 10000001
közlemény: "templomépítés"

Külföldi átutaláshoz angol nyelvű tájékoztató itt olvasható.

Az első év az új templomban

Bár a beruházés még nem készült el, a templomteret már egy éve birtokba vehettük. Az eddig elkészült munkákról hamarosan képes beszámolót teszünk közzé. Ismertetni fogjuk a befejezésre váró hátsó szárny és az udvar terveit is.

Első istentisztelet

2011. április 3-án tartjuk első istentiszteletünket az új templomtérben.

Bár bizonyos belsőépítészeti munkák még hátra vannak, a templomtér már alkalmas az istetiszteletek megtartására. Elkészültek a külső nyílázárók, a templomtér padlóburkolása, festése. Végleges a teljes belső világítás és a fűtés. Hátra van még egyes térelválasztó nyílászárók és a szószék elkészítése. A templomtér mögötti helységek szerkezetkészek, befejezésüket későbbi ütemben tervezük.

Később készülnek el a templom padjai, valamint szeretnénk egy új orgonát is megépíteni.

Az udvar teljes rendezését tervezzük. Ez a tereprendezésen túl új parkolók, garázs, kerítés valamint az udvart lezáró téglafal és féltető megépítését is jelelenti. A legszükségesebb munkák elvégzése még ebben az évben várható.

Köszönjük az adományozók eddigi segítségét! A jelenlegi ütem lezársáról és a megnyitó ünnepségről később adunk tájékoztatást.

Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.

Zsoltárok könyve 126,3.

Tovább folyik az építkezés

A fenti képekre kattintva a templomépítés egyes fázisait tartalmazó albumokat talál.


A korábbi eseményekről szóló híreinket olvashatják az alábbiakban.


Befejeződött a régi imaterem bontása

A fenti képekre kattintva a bontás idején készült felvételeket tekintheti meg.

Utolsó istentisztelet a régi imateremben

2010. március 7-én tartottuk utolsó istentiszteletünket a régi imateremben. Az utolsó istentisztelet hangfelvétele itt hallgatható. Utolsó istentiszteleteinken készült képek megtekinthetők a fényképalbumban.

2010. március 14-től az istentiszteletek ideiglenesen a Szegedi Gabonakutató Tanácstermében lesznek. Minden más alkalmunk és a gyermekistentisztelet a szokott helyen. Részletes hirdetés a nyitóoldalunkon.

Kedves Testvéreink az Úr Jézusban!

Református Egyházközségünk vezetősége a 2008. évben úgy ítélte meg, hogy az Úr előkészítette és elhozta egyházközségünkben a templomépítés régen várt idejét. A magunk részéről odaszántuk magunkat, erre az erőnket meghaladó munkára. Úgy véltük, hogy ez szent kötelességünk, mert ha az Úr egy újabb református templomot akar építeni római katolikus többségű városunkban, akkor nekünk vállalni kell a munka ránk eső részét: a szellemi-lelki, anyagi, fizikai terheket. Hisszük, hogy Isten munkatársául szegődtünk egy olyan munkára, ami nem adatik meg minden generációnak.

Európában templomok ürülnek ki, majd sok eladásra is kerül. Köztudott, hogy magyar társadalmunk is az istentelenség irányába halad, ezért feleslegesnek tűnik templomot építeni. Mi azonban hisszük, hogy az Isten szent Igéje, Jézusunk kegyelmének evangéliuma, ebben az épülő templomban sok-sok év, évtized múlva is megszólal majd és abban is hiszünk, hogy ahol Ige szól, ott lesz gyülekezet is - mert Isten az Ige és Lelke által gyülekezetet hív össze! Hisszük, hogy ebben az épülő templomban igaz istentisztelet folyhat majd s így gyülekezetünknek nemcsak 80 éves múltja, hanem kegyelemből jövője is van! Ma, Magyarországon templomot építeni: hitvallás! Hitvallás arról, hogy hiszünk az Úrban, aki itt hirdettetni fogja szavát és hisszük, hogy ezért e templom nem fog sem kiürülni, nem kell se bezárni, sem eladni, mert a jövőben is szólni fog az evangélium, s lesz gyülekezet, mely itt Megváltó Urát az Ige szerint imádja, tiszteli és szolgálja!

Templomépítési szándékunkról természetesen tájékoztattuk egyházkerületünk püspökét. Meghallgatta előterjesztésünket és teljes támogatásáról biztosított. Rámutatott, hogy az elmúlt években alig épült református templom az országban - ezért is nagy jelentőségű eseménynek tartja, hogy egy magyar nagyvárosban újra templom épül.

A templomterveket egy neves szegedi építésziroda készítette, amiket a presbitérium 2009. januárjában elfogadott. Ezek láthatóak itt az egyházközségünk honlapján.

Építkezésünk - az előzetes mérnöki kalkulációk szerint - 150-160 millió forintba fog kerülni. Ezt az összeget több forrásból igyekszünk előteremteni! Az egyik forrásunk maga a gyülekezet 200 fős tagsága. Jelenleg a felajánlások 17 millió forintot tesznek ki. Ezen összeget a tagságunk elkezdte befizetni alapítványi számlánkra. További támogatásra kaptunk ígéretet Szeged Város Önkormányzatától, a szomszédságunkban lévő Hunguest-től, valamint a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Kerületétől. Adományokat várunk egyes gyülekezetektől, cégektől, nagylelkű külföldi támogatóktól. Munkánk anyagi fedezetének előteremtését elsősorban mégis az Úrtól várjuk, hiszen "Övé az ezüst és Övé az arany" - ahogy olvassuk a Bibliában.

Valaki azt mondta: gazdasági válság van világszerte, így itthon is, talán nem kellene éppen most egy ilyen beruházásba fognunk. Elismerjük, hogy ha a világ, vagy országunk válságos viszonyaira tekintünk - nem kellene belefognunk e vállalkozásba. Ámde, ha az Úrra nézünk - belefoghatunk. Emlékszünk arra, hogy a meglévő imaházunk, az előző világgazdasági válság idején, 1928-ban épült. Úgy tűnik, hogy az Úrnak nem jelentettek akadályt a nehéz gazdasági körülmények akkor sem, s bizonyára ma sem jelentenek, s ahogy akkor egy év alatt felépült a jelenlegi épületegyüttes, úgy ebben az évben felépülhet ez az új templom is.

Erőnket meghaladó feladatot kaptunk. Mint Jósafát király, akire egyszer hatalmas túlerőben lévő ellenség tört rá. Akkor így imádkozott: "Nincs mibennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk mit cselekedjünk, csak rád néznek a mi szemeink." Az Úr prófétája így bátorította őt és népét: "ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt. Mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, lássátok az Úr szabadítását rajtatok!" Másnap reggel a király serege elé állt és ezt mondta: "Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben és megerősíttettek." A nép énekeseinek megparancsolta, hogy vonuljanak a hadsereg előtt és - már a csata megnyerése előtt - áldják az Urat! Eztán fényes győzelmet kaptak az Úrtól: a teljesíthetetlennek látszó feladatot teljesítették! Hisszük, hogy az Úr ma is ugyanaz a hatalmas Úr s Vele mi is célt érünk, ezért már előre áldjuk Őt hűségéért és így indulunk feladatunk teljesítésére!

Kedves ismeretlen vagy ismerős Testvéreink az Úr Jézusban! Arra hívunk Benneteket, hogy ha az Úr indít Benneteket, jöjjetek és segítsetek nekünk: elsősorban imádsággal, de anyagiakkal is - ha van rá lehetőségetek!

"Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! Akik állotok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban! Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! Én bizonnyal tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk különb minden istennél! Mind megteszi az Úr, amit akar,: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységekben."

Zsolt 135,1-6.

Testvéri áldáskívánással:

Sípos Ete Zoltán
református lelkipásztor

Rajzok:
Építési terület
É homlokzat
K / Ny homlokzat
Földszinti alaprajz
Karzat szinti alaprajz
A metszet
B metszet
C metszet
E-F-G metszetek
D metszet / D homlokzat

Műleírás

Időrend

Egy évtizede tervezzük a jelenlegi imaterem bővítését vagy egy új templom építését. A régi imaterem évek óta szűknek bizonyul.

A várostól 1928-ban kapott jelenlegi telkünk templom építése céljából való bővítése nem volt lehetséges.

2007. Közvetlen telekszomszédságunkba a régió legnagyobb élményfürdője fog épülni.

2008. Tárgyalások a szomszédos beruházásról. A telekhatáron az élményfürdő több méter magas betonfalat jelent. A gyülekezet a jelenlegi helyén kíván maradni.

2008. nyara Döntés tervezés elkezdéséről, az építkezést a jelenlegi telken kell megoldanunk. Meghívásos tervezői ötletpályázat meghirdetése.

2008. szeptember Az építés költségeire felajánlás meghirdetése.

2008. szeptember Az ötletpályázat nyertese a szegedi Tér és Forma Kft. Megbízzuk a győztes irodát a jelenlegi imaterem és az udvar egy részén felépülő új templom tervezésével.

2008. október A gyülekezet megkezdi a felajánlásai szerinti adományok befizetését.

2009. január Elfogadjuk az elkészült engedélyezési terveket, amelyeket benyújtottunk az illetékes hatóságoknak.

2009. április Jogerős az építési engedély.

2009. május A Pasaréti Református Gyülekezet jelentős adománnyal támogatta az építkezést.

2009. május Jótékonysági aukción jelentős adomány folyt be alapítványunkba.

2010. március Utolsó istentisztelet a régi imateremben. Az imaterem bontása.

2010. április Befejeződött a régi imaterem bontása. Elkezdődött az építkezés.

2011. április 3. Első istentisztelet az új templomban. Az építés folytatódik.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség